Möjligheter i regelverken

För att främja användningen av livscykelkostnader tydliggör de nya upphandlingsreglerna möjligheterna att använda sig av livscykelkostnader, framförallt vid anbudsutvärderingen.

Målen med upphandlingslagstiftningen är flera. Bland annat ska upphandlande myndigheter ges bättre möjligheter att använda offentlig upphandling till stöd för att nå gemensamma samhälleliga mål, såsom miljöskydd, högre resurs- och energieffektivitet, kampen mot klimatförändringar, främjande av innovation, sysselsättning och social integration samt säkerställande av bästa tänkbara villkor för tillhandahållande av sociala tjänster av hög kvalitet.

Gällande miljömässiga aspekter har man bland annat förtydligat hur beaktandet av livscykler och användningen av livscykelkostnader kan bidra till ökad hållbarhet.

I 2014-års upphandlingsdirektiv (artikel 2) införs en definition av livscykel:

livscykel: alla på varandra följande och/eller inbördes sammankopplade skeden, inklusive forskning och utveckling som ska genomföras, produktion, handel och dess villkor, transport, användning och underhåll, som ingår i livslängden för en vara eller ett byggnadsverk eller tillhandahållandet av en tjänst, från råvaruanskaffning eller generering av resurser till bortskaffande, sanering och tjänstens eller användningens slut.

 

Bestämmelserna om utvärdering av anbud och tilldelning av kontrakt och hur livscykelkostnader ska tillämpas finns i:

  • LOU-direktivets artikel 67– 68 (LUF-direktivet artikel 82–83)
  • Kapitel 16 1-5 §§ LOU (kapitel 15 1-5 §§ LUF)

Senast uppdaterad:

Relaterad information