LCC med externa effekter i de nya upphandlingslagarna

Den nya lagstiftningen lyfter fram möjligheterna att utvärdera anbud baserat på livscykelkostnader med hänsyn till interna kostnader såväl som kostnader för externa miljöeffekter.

Interna kostnader

De interna kostnaderna som traditionellt ingår i en livscykelkostnadskalkyl är de kostnader som betalas av den upphandlande myndigheten eller enheten, eller andra användare.

Detta innebär exempelvis kostnader:

  • för förvärv
  • för användning
  • för underhåll
  • vid livslängdens slut

Externa miljöeffekter

När externa miljöeffekter är inkluderade i kalkylen måste dessa kunna fastställas till ett belopp pengar som kan kontrolleras. Externa miljöeffekter kallas då för externa kostnader. Med externa kostnader avses kostnader exempelvis för utsläpp av växthusgaser och andra förorenande ämnen samt klimatanpassningskostnader, men kan även inkludera andra typer av externa effekter.

Läs mer om externa effekter 

När externa miljöeffekter ingår i utvärderingen krävs det att:

  • bedömningen grundas på kriterier som är objektivt verifierbara och icke-diskriminerande
  • kriterierna inte gynnar eller missgynnar leverantörer
  • metoden är tillgänglig för leverantörerna
  • de uppgifter som krävs in från leverantörerna ska kunna tillhandahållas med rimliga ansträngningar

Senast uppdaterad:

Relaterad information