LCC vid utvärdering av anbud

Upphandlande myndigheter och enheter kan ställa tilldelningskriterier som avser alla skeden av livscykeln och göra bedömningar utöver pris för att fastställa vilket som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Grunder för kontraktstilldelning

Vid tilldelning av kontrakt kan den upphandlande myndigheten utvärdera anbud på tre olika grunder:
1. bästa förhållande mellan pris och kvalitet
2. kostnad
3. pris.

Vad som är ekonomiskt mest fördelaktigt beslutas av den upphandlande myndigheten. Livscykelperspektivet kan tillämpas när man utgår från grunderna bästa förhållande mellan pris och kvalitet samt kostnad. Att i stället använda pris som grund kan liknas vid det som tidigare benämnts ”lägsta pris” och rymmer därmed inte en användning av livscykelkostnader.

I 2017-års lagstiftning är ”ekonomiskt mest fördelaktiga” ett övergripande begrepp för bästa förhållande mellan pris och kvalitet samt kostnad och ska inte blandas ihop med det som tidigare kallade ekonomiskt mest fördelaktiga.

Kopplingen till upphandlingsföremålet

Vid utvärdering med hjälp av livscykelkostnader är det viktigt att tilldelningskriterierna har anknytning till upphandlingsföremålet samt att det är tydligt i upphandlingsdokumenten vilka uppgifter leverantören ska lämna in. Detta följer av principerna om proportionalitet och öppenhet (transparens).

Om utvärdering sker på grunden bästa förhållande mellan pris och kvalitet måste kriterierna alltså ha en tydlig koppling till upphandlingsföremålet under något skede av livscykeln.

Om kostnad är grund för utvärderingen ska man bedöma anbudets effekter utifrån en analys av kostnadseffektivitet, exempelvis livscykelkostnader. Även här behöver det finnas en tydlig koppling till upphandlingsföremålet.

För att utvärdera enligt kostnad behöver därför aspekterna kopplas till ett värde i pengar till skillnad mot att utvärdera enligt bästa förhållande mellan pris och kvalitet där man kan uppskatta kvalitet i annat än pengar.

Användning av tilldelningskriterierna

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska i upphandlingsdokumenten ange om tilldelningskriterierna i utvärderingen viktas eller bedöms i en prioriteringsordning samt hur denna kommer att se ut. Detta avser utvärdering som grundar sig på bästa förhållande mellan pris och kvalitet eller kostnad, och är därför tillämplig om man väljer att utvärdera enligt livscykelkostnader.

Senast uppdaterad:

Relaterad information