Övriga lagar och förordningar

Livscykelkostnader berörs, direkt och indirekt, i flera direktiv och lagar, särskilt eftersom LCC ofta används vid inköp av produkter som har en hög energianvändning. Det finns ett par lagar och förordningar som är bra att hålla koll på.

Europaparlamentet och rådets direktiv 2006/32/EG om effektiv slutanvändning av energi och energitjänster

Enligt det så kallade energitjänstedirektivet skulle medlemsstaterna fastställa nationella handlingsplaner för energibesparing och anta ett nationellt mål om en besparing på minst 9% fram till 2016. Syftet var att främja en kostnadseffektiv förbättring av slutanvändningen av energi. Enligt direktivet skulle statliga myndigheter agera som föredöme i detta arbete. Direktivet 2006/32/EG är numera upphävt av 2012/27/EU.

I svensk lag är direktivet omsatt genom flera förordningar där syftet var att få offentlig sektor att föregå med gott exempel vad gäller energieffektiv användning av energi. Förordning (2009:1533) om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting har varit kopplad till Energimyndighetens energieffektiviserings stöd som delats ut under 2010-2014. Programmet är nu slutrapporterat och har bland annat bidragit till utbildningar i LCC hos kommuner och landsting. Förordningen är fortfarande gällande och det finns i dag ingen förordning som ersätter denna.

För statliga myndigheter omsattes direktivet i stället genom förordning (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter. Förordningen har ersatts av förordningen (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader.

Europaparlamentet och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet

Det så kallade energieffektiviseringsdirektivet (EED) ersätter det tidigare energitjänstedirektivet. EED avser en gemensam ram för åtgärder för att säkerställa unionens mål om en energieffektivitet på 20% till 2020 och bana väg för ytterligare förbättringar.

I svensk lag är direktivet bland annat omsatt genom förordning (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader. Förordningen avser inköp över tröskelvärdet och fokuserar på ekodesign och energimärkningar på exempelvis däck, IT-utrustning och vitvaror. Förordningen gäller köp av varor såväl som upphandlingar av tjänster där krav ska ställas på tjänsteleverantören

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Solpaneler.jpg

Energi och klimat

Genom att ställa energikrav i upphandlingen kan upphandlande myndigheter bidra till att minska klimatutsläppen.

Bananerna.jpg

Hållbarhetskrav

Hitta alla krav i kriteriebiblioteket med tillhörande information eller ladda hem dem via kriterie-wizard.

Till kriteriebiblioteket 
Ladda hem krav