Vad är LCC?

Med livscykelkostnader avses alla kostnader som är förknippade med vara, tjänst eller byggentreprenad.

Livscykelkostnader kan vara: 

  • interna kostnader, det vill säga kostnader som betalas av den upphandlande myndigheten eller enheten eller av någon annan användare
  • kostnad för förvärv av varan/ tjänsten i sig själv
  • återvinningskostnader och andra kostnader vid livslängdens slut
  • kapitalkostnader eller liknande.

Kostnaden kan också handla om arbetstidsåtgång eller kostnader för externa miljöeffekter. Livscykelkostnader för externa miljöeffekter kan innefatta kostnader för utsläpp av växthusgaser och andra förorenande ämnen samt andra klimatanpassningskostnader om miljöeffekterna kan fastställas till ett belopp i pengar som kan kontrolleras.

Ibland används ordet totalkostnader när man talar om livscykelkostnader.

De nya upphandlingslagarna som trädde i kraft 1 januari 2017 förtydligar möjligheterna att använda sig av livscykelkostnader, bland annat genom att införa begreppet ”kostnad” som en utvärderingsgrund för att avgöra vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. (se 16 kap. 1 § LOU).

Senast uppdaterad:

Relaterad information

webbutbildning LCC.jpg

Webbutbildning LCC

En introduktion till LCC.