För- och nackdelar med LCC

Det finns många fördelar med att använda sig av LCC vid offentlig upphandling.

Men det är också viktigt att vara medveten om vilka nackdelar som finns för att undvika de vanligaste misstagen.

Fördelar med LCC

 • Ger en ökad medvetenhet om affärens totala kostnad för hela den upphandlande organisationen, inklusive beslutsfattare, och lämpar sig som beslutsunderlag.
 • Ger ökad medvetenhet kring vilka resurser som krävs för att göra en god affär, inklusive uppföljning och avtalsförvaltning.
 • Ger bättre förutsägbarhet gällande ekonomi och förbrukning av resurser på längre sikt.
 • Kan identifiera vad som är kostnadsdrivande inom verksamheten och ger möjlighet till förbättringar på specifika områden.
 • Kan öka samarbetet och dialogen i den egna organisationen.
 • LCC-metodik kan öka marknadskunskapen.
 • LCC-metodik i arbetet kan bidra till organisationens måluppfyllelse.
 • LCC-kalkyler kan med fördel användas som beslutsunderlag för investeringar.

Nackdelar med LCC

 • Det kan vara svårt att tydligt identifiera vad som ingår i de olika kostnadsparametrarna annars riskeras kostnader att räknas dubbelt eller räknas på ett felaktigt sätt. Detta resulterar i att upphandlingen inte blir transparent och likabehandlande.
 • Risk finns att kalkylen blir alltför optimistisk, då det kan vara svårt att förutse framtida kostnader. Det är viktigt att göra en känslighetsanalys för att förstå vad som händer om någon parameter ändras väsentligt.
 • Risk att det som framkommer i behovsanalysen inte speglas i det verkliga anbudet, då exempelvis kostnadsindikationen från leverantörerna kan vara baserad på projekterad försäljning (som kan vara alltför optimistisk).

Ju längre tidsperspektiv, desto mer osäkra blir beräkningarna. Här spelar val av ränta en stor roll och det är viktigt att organisationen analyserar sina beräkningar.

Senast uppdaterad:

Relaterad information