Om livscykelkostnader

Alla inköp som har till syfte att användas i framtiden kan betraktas som en investering och man kan använda sig av investeringskalkyler för att beräkna kostnaden för en investering gentemot den framtida avkastning som investeringen ger.

Långsiktiga inköp ger lönsamhet över tid

Livscykelkostnader tillämpas när man vill utvärdera investeringar över tid och för att jämföra olika alternativ. Det handlar till stor del om att välja inköp som ger mest värde baserat på en totalkostnad över tid.

I dag utgår organisationer alltför ofta från inköpspris vilket kan ge en missvisande bild av den faktiska kostnaden. Det är viktigt att se inköpspriset som ett av flera kostnadselement för inköp. LCC-kalkyler är ett mycket bra verktyg för att identifiera den besparingspotential som ofta finns i låga drift- och underhållskostnader.

En LCC-beräkning kan exempelvis användas genom att jämföra leasing mot köp. Man kan även använda en LCC-beräkning för att jämföra en konventionell vara gentemot ett miljöanpassat alternativ för att jämföra kostnaderna över tid.

Livscykelkostnader är en metod som, oavsett organisationens miljömässiga ambitioner, kan användas som beslutsunderlag för att fatta långsiktigt ekonomiskt kloka beslut. På så vis främjar LCC en hållbar användning av skattemedel.

LCC användbart inom många områden

LCC tillämpas i dag främst vid inköp av produkter eller tjänster som använder mycket energi, bränsle eller vatten i användarfasen. Det är även lämpligt att använda sig av LCC-kalkyler vid inköp av produkter som påverkar användningen av energi, exempelvis luftfilter.

Områden där LCC-tänkande kan tillämpas är dock betydligt fler än ovan, och metoden har stor utvecklingspotential. Till exempel kan det vara användbart för upphandling av tjänster där man i dag inte använder sig av livscykelkostnadsanalyser.

Främja hållbar upphandling och ekonomi

De nya upphandlingslagarna som trädde i kraft 1 januari 2017 förtydligar möjligheterna att använda sig av livscykelkostnader, bl a genom att införa begreppet ”kostnad” som en utvärderingsgrund för att avgöra vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. (se 16 kap. 1 § LOU). Tillämpning av livscykelkostnader främjar den offentliga upphandlingens roll för en hållbar tillväxt.

Upphandlingsutredningen (SOU 2013:12) lyfter LCC som en metod för att främja en hållbar upphandling och som har en god potential att utvecklas vidare. Genom att använda sig av LCC går man bort från ett ”lägsta pris-tänk” inom upphandling och fokuserar i stället på lägsta kostnad. Därmed får man ett bredare livscykelperspektiv och upphandlingen kan eventuellt även leda till så kallade ”win-win”-situationer där ekonomi såväl som miljö premieras.

Hämta upphandlingsutredningen

Senast uppdaterad:

Relaterad information