Företagsekonomiska kalkyler för investeringar

Har sin grund i investeringskalkylering

LCC-kalkyler grundar sig på företagsekonomisk metodik för investeringskalkylering. I företagsekonomiska begrepp anses en investering vara att i dag betala för något som förväntas ge framtida intäkter . En företagsekonomisk investeringskalkyl fungerar som ett beslutsunderlag och kan underlätta för organisationens strategiska planering.

Vid investeringskalkylering för samhällsekonomiska projekt inkluderas fler delar än för en företagsekonomisk. Medan en företagsekonomisk kalkyl har syftet att utvärdera investeringens lönsamhet för producenten avser en samhällsekonomisk kalkyl att utvärdera samhällsekonomiska konsekvenser och värderar om investeringen medför ett effektivt utnyttjande av samhällets resurser . Metoden kan i grunden vara densamma, det är främst innehållet som skiljer dem åt.

Pengar har ett tidsvärde

En LCC-kalkyl i offentlig upphandling har inte det primära syftet att beräkna en framtida avkastning men bygger på samma grundprincip som en företagsekonomisk investeringskalkyl, nämligen att pengar har ett tidsvärde.

Man kan se jämförelserna i en investeringskalkyl som växelkursen mellan pengar i dag och pengar i framtiden. En LCC-kalkyl är därför ett bra beslutsunderlag oavsett om investeringen ska ge avkastning eller inte.

Investeringskalkyl som beslutsunderlag

Det finns olika anledningar till varför man behöver jämföra investeringar och detta ligger till grund för vilken typ av kalkyl man använder.

En investeringskalkyl kan fungera som ett beslutsunderlag för i olika situationer, som exempelvis:

  • huruvida man ska genomföra en investering eller avstå
  • om man ska välja mellan olika investeringar när man har beslutat att genomföra en investering men det finns flera olika alternativ att välja mellan. 

En LCC-kalkyl utgår från nuvärdesmetoden

En LCC-kalkyl är oftast baserad på den så kallade nuvärdesmetoden men kan även bygga på andra typer av investeringskalkyler. Upphandlingsmyndighetens LCC-kalkyler bygger på nuvärdesmetoden.

Nuvärdesmetoden används för att räkna om förväntade utgifter och eventuella intäkter till ett nuvärde. Vid beräkningen använder man en kalkylränta eftersom en krona i dag inte har samma värde som en krona i morgon.

Samtliga framtida kostnader räknas om till tidpunkten för köpet för att kunna jämföra framtida kostnader med dagens kostnader. Detta gör det möjligt att jämföra produkter och tjänster på ett likvärdigt sätt över tid eftersom man jämför totalkostnaden över nyttjandetiden i stället för ett inköpspris.

Senast uppdaterad:

Relaterad information