Känslighetsanalys

Alla investeringskalkyler avser att utvärdera något som ligger i framtiden och detta är alltid förknippat med en del osäkerhet. En LCC-kalkyl innehåller flera parametrar som kan vara väldigt avgörande för utfallet, bland annat kalkylränta och storleken på driftkostnaderna.

För att uppmärksamma osäkerheterna i parametrar kan en LCC-kalkyl ha en inbyggd känslighetsanalys som visar hur ändringar i dessa parametrar kan påverka utfallet. En känslighetsanalys tillåter organisationen att själv laborera med olika scenarier för att analysera risker i olika investeringar. Osäkerhetsfaktorn är beroende av organisationens interna arbete kring budgetprocess och rutiner för användningen av LCC.

Parametrar i en känslighetsanalys

Vad en känslighetsanalys faktiskt innehåller kan se olika ut och nedan beskrivs ett par av de parametrar som kan återfinnas i en känslighetsanalys.

Kalkylränta

I en känslighetsanalys jämförs totalkostnaden från den angivna kalkylräntan (ex 4 procent) med om kalkylräntan hade förändrats. Ofta jämförs angiven kalkylränta med om räntan varit 0 procent. Det är också bra om man jämför angiven kalkylränta med en ränta som är högre. Helst bör en känslighetsanalys på kalkylräntan göras med lika stor förändring på den högre räntan som på den lägre räntan, det vill säga om:

  • kalkylräntan är oförändrad över tid
  • kalkylräntan ökar med xx procent
  • kalkylräntan minskar med xx procent

Ju längre livslängd eller större andel driftskostnader, desto större effekt får kalkylräntan på utfallet. Det är därför viktigt att kalkylräntan väljs ut i samarbete med organisationens ekonomiavdelning för att stämma överens med budgetens beräkningar. 

Driftskostnader

En analys av driftkostnader jämför utfallet utifrån prisförändringar. Beroende på vad som ska upphandlas är driftkostnaderna olika men de kan exempelvis vara elpriser vid upphandling av belysning eller drivmedel vid upphandling av fordon.

I känslighetsanalysen kan man då jämföra utfallet utifrån om:

  • priserna är oförändrade över tid
  • priserna stiger med xx procent
  • priserna minskar med xx procent.

Stigande priser för driftskostnad visar att mer resurseffektiva produkter är ett bra sätt att värja sig mot framtida prisökningar av exempelvis el. Sjunkande priser för drift ger inköpspriset en större viktning i kalkylen.

Prisökningarna i en känslighetsanalys bör justeras för inflationen genom en nuvärdesberäkning. Att beräkna en prisökning på exempelvis 20 procent är inte en uppskattning om hur mycket driftpriserna i verkligheten kommer att förändras utan visar på parameterns känslighet för eventuella prisförändringar.

Livslängd (antal år)

Livslängden kan påverka resultatet av en LCC och även om livslängden inte är med i en utvecklad känslighetsanalys kan man ändra indata i kalkylen för att se hur detta påverkar utfallet. En kortare livslängd ger större vikt åt inköpspriset medan en längre livslängd ger större vikt åt drift- och underhållskostnader.

Restvärde

Man kan även göra en känslighetsanalys av restvärdet eftersom detta ofta är en osäker parameter.

Utfall från känslighetsanalys

Utfallet från en känslighetsanalys kommer att skilja sig åt beroende på vad som köps. Ju större investeringar eller en högre förbrukning av exempelvis energi under användningsfasen desto större skillnader i resultatet kommer en ändring i kalkylränta, livslängd eller driftskostnad att visa.

Känslighetsanalysen kan vara bra att tillämpa för att analysera de faktorer som ligger utanför organisationens kontroll, såsom eventuella konsekvenser av ränteförändringar eller förändringar i energipriser. Det är dock viktigt att komma ihåg att känslighetsanalyserna speglar bästa och värsta scenario. Det är inte säkert att känslighetsanalysen blir verklighet och så länge man känner sig säker på de parametrar man använt sig av bör man inte låta känslighetsanalysen vara avgörande i beslutet.

Att välja en kalkylränta som speglar organisationens genomsnittliga lånekostnader och en livslängd som speglar den tekniska livslängden är det bästa organisationen kan göra för att värja sig mot risker vid investeringar. Tänk på att en ogenomtänkt kalkylränta ökar risk för ett alltför optimistiskt utfall i LCC-kalkylen. Hur man väljer att använda sig av känslighetsanalysen i sitt LCC-arbete bör bestämmas av den enskilda organisationen.

Senast uppdaterad:

Relaterad information