Olika typer av investeringskalkyler

Beroende på investeringens natur använder man sig av olika typer av investeringskalkyler. Det finns många olika kalkyler att använda sig av och nedan beskrivs ett par av de vanligaste metoderna.

Nuvärdesmetoden

Metoden används för att jämföra återkommande investeringar med samma livslängd. Det går även jämföra investeringar med olika livslängd med hjälp av nuvärdesmetoden men det förutsätter att det är investeringar av engångskaraktär.

En metod som räknar om alla betalningar över tid till en specifik tidpunkt, ett nuvärde. Denna tidpunkt är densamma som tidpunkten för investeringen, därav namnet nuvärde. Beräkningarna sker genom en diskonteringsfaktor som är kalkylräntan över tid. För enstaka betalningar kallas detta för nuvärdesfaktor och för återkommande betalningar kallas detta för nusummefaktor. Nusummefaktor är summan av de enskilda nuvärdesfaktorerna.

Metoden syftar inte till att beräkna lönsamhet och kan därför användas även vid investeringar som inte generar några inbetalningar. Nuvärdesmetoden kan också ta hänsyn till restvärdet på investeringen vid livslängdens slut.

Annuitetsmetoden

Annuitetsmetoden bör användas när olika alternativ är svåra att jämföra på grund av att investeringens livslängd skiljer sig åt. Den bedömer också om en investering är lönsam eller inte genom att kolla på värdet av annuitetsfaktorn. Denna metod liknar nuvärdesmetoden men går steget längre och räknar om nuvärdet över investeringens valda livslängd genom att använda en annuitetsfaktor.

Metoden visar lika stora belopp per år, annuiteter, vilket ger ett värde för varje år under investeringens livslängd. Annuiteterna speglar både den initiala investeringen och löpande kostnader med hänsyn till livslängden. Metoden är därför fördelaktig att använda vid jämförelse av investeringar med olika livslängd eftersom man kan jämföra årliga kostnader.

Payback-metoden (återbetalningsmetoden)

Metoden visar hur lång tid det tar innan en investering är återbetald. Metoden är användbar för att beräkna huruvida en investering hinner återbetala sig eller inte utifrån en given tidsram.

Det krävs att en investering är förknippad med inbetalningar. Däremot kan metoden användas med eller utan kalkylränta, det vill säga om kalkylräntan motsvarar noll procent.

Metoden kan användas för att belysa risker med en längre återbetalningstid. Den tar inte hänsyn till tidsvärdet på kapital eftersom den inte nuvärdesberäknar över tid. Metoden tar heller inte hänsyn till in- och utbetalningar efter den förutbestämda återbetalningstiden.

Internräntemetoden (avkastningsmetoden)

Metoden bedömer när en investering möter avkastningskraven. Den beräknar den procentuella årliga avkastningen för en investering genom att jämföra internräntan med kalkylräntan. För att en investering ska vara lönsam behöver internräntan vara högre än kalkylräntan.

Metoden bedömer främst om en enskild investering är lönsam. Metoden kan användas för att jämföra investeringar med samma livslängd men bör inte användas för investeringar som enbart har utbetalningar eftersom den främst beräknar avkastning.

Senast uppdaterad:

Relaterad information