Skillnad mellan en miljö-LCA och LCC

Det är vanligt att en LCC blandas ihop med en miljö-LCA. Medan en LCC beaktar de ekonomiska kostnaderna i livscykeln beaktar en LCA den miljöpåverkan genom exempelvis en beräkning av koldioxidutsläpp (CO2).

Det är också skillnad i tidsperspektiv mellan dessa två samt hur de redovisas. Medan en miljö-LCA visar påverkan av exempelvis CO2, redovisas en LCC i monetära termer.

En LCC-kalkyl inkluderar främst de ekonomiska kostnader som direkt belastar organisationen medan en miljö-LCA inkluderar miljömässig påverkan från ”vaggan-till-graven”. En LCC är således en grund för organisationens finansiella beslut. Om en LCC utvecklas till att även inkludera externa kostnader kan den anses vara en ekonomisk LCA men det är viktigt att förstå den grundläggande skillnaden mellan de olika beräkningssätten, det vill säga ekonomisk beräkning (LCC) respektive beräkning av miljömässig påverkan (LCA).

Det finns även andra begrepp än LCC som beskriver en ekonomisk livscykel. Ett av dessa är TCO som står för ”Total Cost of Ownership”. TCO är ett företagsekonomiskt begrepp medan LCC används mer i den offentliga sektorn. Medan en TCO enbart ser till de delarna av inköpet som belastar organisationen kan en LCC vidareutvecklas och även prissätta de kostnader som ligger utanför organisationen. Beroende på hur LCC-kalkylen är uppbyggd kan en TCO och en LCC kan vara väldigt lika och ibland används begreppen ombytligt. TCO används ibland som begrepp även inom offentlig upphandling, bland annat i Danmark.

Senast uppdaterad:

Relaterad information