Arbeta strategiskt med LCC

Vid rätt förutsättningar kan livscykelkostnader användas som beslutsunderlag vid inköp såväl som ett verktyg för att nå organisationens översiktliga mål.

Genom att strategiskt arbeta med LCC i stegen innan inköpsprocessen kan förutsättningarna öka för att fatta ekonomiskt långsiktiga beslut och bidra till att uppnå den goda affären. 

Viktigt att öka kunskapen och användningen i offentlig sektor

I en rapport från TemaNord undersöker man grön offentlig upphandling som ett styrmedel och identifierar produktgrupper för att uppnå hållbarhet. LCC-kalkyler anses vara ett verktyg som kan lyfta offentlig upphandlings roll som komplement till andra styrmedel för att uppnå hållbarhet.

En rekommendation från rapporten är öka kunskapen kring och användningen av LCC i den offentliga sektorn.

Hämta rapporten från TemaNord

Miljöanpassad offentlig upphandling har besparingspotential

År 2009 utförde PriceWaterhouseCoopers (PWC) en studie om grön offentlig upphandling där de:

  • undersökte grön offentlig upphandling överlag inom EU
  • undersökte grön offentlig upphandling i sju länder mer specifikt
  • analyserade miljöbesparing i form av CO2
  • analyserade ekonomiska konsekvenser.

I studien analyserades besparingspotentialen i offentlig upphandling bland annat genom att studera livscykelkostnadskalkyler. Rapporten visar att miljöanpassad offentlig upphandling kan resultera i lägre kostnader i stället för högre vilket ofta är en vanlig uppfattning.

Genom att tillämpa LCC såg man en besparingspotential på i genomsnitt 1 procent i de sju länderna och i Sverige låg siffran på 1,2 procent. I Sverige omfattar offentlig upphandling runt 600 miljarder vilket innebär en potentiell besparing på 7,2 miljarder årligen.

Motivet till att man identifierar en besparingspotential från miljöanpassad offentlig upphandling är att driftskostnaderna, trots högre inköpspriser, anses bli så pass mycket lägre att totalkostnaden blir lägre på sikt. Studien lyfter att LCC i dag inte används fullt ut inom offentlig upphandling och att det i nuläget främst är inom transporter och byggnadssektorn som besparingen finns.

Hämta studien från PWC

Senast uppdaterad:

Relaterad information