Begränsad användning av LCC i dag

I dag används LCC-kalkyler i begränsad utsträckning inom den offentliga upphandlingen. Detta understryks av undersökningar från Naturvårdsverket.

En undersökning från 2009 visar att enbart 34 procent av upphandlande organisationer använder LCC och hela 49 procent svarar att de inte använder LCC alls. I en liknande undersökning från 2013 svarade 42 procent att de brukar använda totalkostnads-/livscykelkostnadsberäkningar när det är relevant. Undersökningarna riktar sig mot kommun, landsting och stat där man kan utläsa att LCC används mindre i statliga myndigheter än i kommun och landsting.

Den begränsade användningen av LCC beror på en rad frågeställningar som bland annat berör de interna processerna i en organisation. Flera rapporter och utredningar återkommer till hinder för användningen av LCC som kan relateras till det interna arbetet med mål och budget.

Nedan sammanfattas ett par av de orsaker som lyfts fram i olika rapporter och som direkt berör organisationens mål och budgetrelaterade arbete:

  • Det finns en problematik kring budgeteringens tidsram och fleråriga budgetberäkningar används sällan vilket försvårar för användningen av LCC och favoriserar inköpsbeslut baserade på lägsta inköpskostnad (IISD, 2009).
  • Myndigheternas budgethantering beskrivs som ett problem då kostnader för investeringar samt drift- och underhållskostnader belastar olika konton och således förlorar man helhetsperspektivet (NV, 2010).
  • Ett hinder anses vara budgethantering där man separerar investeringskostnader från drift- och underhållskostnader och därigenom förlorar helhetsperspektivet (SOU 2013:12).
  • Osäkerhet vid val av ränta och hur denna påverkar diskonteringen av framtida kostnader (SOU 2013:12).
  • LCC används inte av ekonomifunktionerna och det blir svårt i dialogen med fastighetsorganisationen (SKL, 2009).

International Institute for Sustainable Development (IISD) rekommenderar i sin rapport att LCC bör lyftas till policy-nivå vad gäller offentliga utgifter. Resursanvändning och budgetering är faktorer som diskuteras på en högre nivå i en organisation än planering av den enskilda upphandlingen och även inköpsprocessen. Därför bör planering av LCC utgå ifrån hela organisationens resursanvändning och budgetering. För att LCC ska optimeras behövs därför beslut om resursanvändning och budgetering grundas på en förståelse för LCC. Det krävs således att ledningen förstår hur LCC kan bidra till organisationens mål och ger rätt förutsättningar så att LCC kan komma in tidigt i organisationens arbete.

Senast uppdaterad:

Relaterad information