Strategiska tips för att uppnå den goda affären

För att uppnå en hållbar affär är det viktigt att inköp och upphandling lyfts till en strategisk nivå.

Att utgå från ett livscykelskostnadsperspektiv kan hjälpa organisationen att nå sina övergripande mål inom hållbarhet, för ekonomi såväl som miljö och sociala aspekter. LCC kan därmed även ses som ett viktigt verktyg för att uppnå organisationens mål och bör inte ses som ett komplement till, utan som en del av, det strategiska arbetet.

Nedan illustreras inköpsprocessen med delprocesserna:

  • Förarbete
  • Upphandlingsdokument
  • Ansbudsutvärdering
  • Uppföljning

Målarbetet, såväl som budgetprocessen, kan ses som steget innan inköpsprocessen och vad som tagits fram i detta arbete blir en förutsättning för att rätt beslut ska kunna fattas i inköpsprocessen.

Anskaffningsprocessen. Lila pil med Mål och budget. Fyra gröna pilar ovanpå med Förarbete, Förfrågningsunderlag, Anbudsutvärdering och Uppföljning.

För att verktyg som LCC ska kunna bidra till måluppfyllelse är det viktigt att ledningen förstår fördelarna med LCC och kan ge verktyget prioritering inom organisationen. En LCC-kalkyl kräver kunskap om vad som ska upphandlas vilket kräver ett helhetsgrepp inom organisationen där tydliga riktlinjer tas fram för hur arbetet ska genomföras i nära samarbete med beställarorganisationen. Bra planering ger rätt förutsättningar.
Läs mer om strategiskt inköpsarbete

Hur en organisation implementerar arbetet med LCC kan se olika ut och beror på flera faktorer. Ett par framgångsfaktorer har identifierats för hur LCC kan bidra till att skapa den goda affären:

  • Ansvar
  • Koppling till målarbetet
  • Koppling till budgetprocessen och rutiner för ekonomiska parametrar
  • Resurser
  • Samarbete internt
  • Riktlinjer och arbetsplan

Arbeta strategiskt med LCC i din organisation

Genom att arbeta strategisk med LCC i sin organisation kan man dels bidra till att uppfylla organisationens mål men även underlätta för användningen av LCC internt och därmed underlätta för medarbetarna i samband med inköpsprocessen samt nyttja resurser mer effektivt.

Vart besluten fattas i den enskilda organisationen beror på styrmodell. Exempelvis fattas beslut om en policy i en kommun av kommunstyrelsen medan en riktlinje kan antas av förvaltningschef eller kommunchef.

Nivån på styrdokument där arbetet med LCC inkluderas får en avgörande roll för hur arbetet kan implementeras. En högre nivå får naturligtvis en större tyngd i organisationen. Till syvende och sist är det den egna ambitionsnivån som avgör resultatet.

Glöm inte heller att utvärdera och revidera er interna arbetsprocess vid behov.

Senast uppdaterad:

Relaterad information