Koppling till budgetprocessen och rutiner för ekonomiska parametrar

En LCC-kalkyl visar helheten av ett inköp eftersom den tar hänsyn till initiala investeringar såväl som till löpande kostnader såsom drift- och underhåll. Detta betyder att en LCC berör både investeringsbudget såväl som driftbudgeten.

Användningen av LCC som beslutsunderlag för inköp kan betyda att belastningen mellan investerings- och driftbudget skiftar vilket ökar vikten av att planera för LCC redan i steget före inköpsprocessen. Exempelvis kan en utvärdering med LCC resultera i att investeringen bli större än planerat medan driften blir billigare. I budgetarbetet är viktigt att ha en förståelse för hur LCC fungerar och skapa spelrum för eventuella skiftningar mellan olika delar i budgeten.

Tips till upphandlande organisationer:

 • Gör en behovsanalys i samband med budgetarbetet för att identifiera kommande investeringar och projekt där LCC kan tillämpas. Ta hänsyn till att det kan uppstå skiftningar mellan investerings- och driftbudget kan i dessa projekt. Tänk även på val av investeringens livslängd i detta skede.

Det är viktigt att komma ihåg att redovisningslagen inte utgör något hinder för användningen av LCC men LCC-arbetet bör samspela med organisationens budgetering så långt det är möjlig, exempelvis så att val av ekonomisk nyttjandetid motsvarar den tekniska livslängden. Genom planering kan man på förhand identifiera vilka investeringar där LCC kan tillämpas och förbereda för dessa i investeringsbudgeten.

Utöver budgetens planering finns det flera ekonomiska parametrar (exempelvis kalkylränta och livslängd) som är avgörande för utfallet i en LCC-kalkyl. Parametrarna behöver definieras på förhand och väljas ut med omsorg. Osäkerhet kring de ekonomiska parametrarna är en stor orsak till varför användningen av LCC inom offentlig upphandling är begränsad. De ekonomiska parametrarna bör beslutas tillsammans med ekonomiavdelningen för att stämma överens med organisationens övergripande budgetarbete.

Tips till upphandlande organisationer:

 • Ta fram rutiner tillsammans med ekonomiavdelningen för hur de ekonomiska parametrarna beslutas och uppdateras. 

  En sådan rutin kan innehålla information om:
   1. vilken kalkylränta som ska tillämpas
   2. hur och när kalkylräntan ska revideras
   3. hur nyttjandetiden (livslängd) bestäms
   4. vilka antaganden för prisökningar som ska gälla för känslighetsanalysen
   5. hur ska känslighetsanalysen spela in som beslutsunderlag
   6. vilka schablonvärden som ska användas för driftkostnader såsom energipriser
   7. intern ansvarsfördelning.

Läs mer om de ekonomiska parametrarna

Senast uppdaterad:

Relaterad information