Koppling till målarbetet

Målprocessen kopplar ofta till nationella såväl som lokala mål för bland annat:

 • energieffektivitet
 • miljö
 • sociala hänsyn
 • arbetsmiljö.

För flera av dessa mål har LCC stor potential att bidra till måluppfyllelse, exempelvis till mål om en minskad kWh/m2. Genom att planera för LCC redan i målarbetet skapas rätt förutsättningar för att organisationen ska kunna använda LCC i inköpsprocessen på bästa sätt.

Tips till upphandlande organisationer:

 • Synliggör LCC som ett potentiellt verktyg redan organisationens övergripande styrdokument. Detta kan vara policy- och strategidokument för miljö/klimat/energi eller inköp, exempelvis klimatstrategi eller inköpspolicy. 

  Observera: Här är det också viktigt att identifiera och tydliggöra vilka delar av organisationen som ska arbeta med LCC och vara tydlig med ansvarsfördelningen.
 • Bryt ner de övergripande målen för LCC i verksamhetsplaneringen. Målen behöver brytas ned till aktiviteter för att kunna tillämpas i verksamheten. Aktiviteterna ska fördelas på de enheter som identifierats i styrdokumenten. Detta kan vara på inköpsenheten såväl som andra enheter inom organisationen, beroende på vilka man identifierat i styrdokumenten.

Vilka mål som ställs och nivån på dessa är upp till varje organisation att besluta om på egen hand. Målarbetet ser olika ut beroende på ambitionsnivå och hur organisationen ser ut. Nivån på övergripande mål och aktiviteter bör stämma överens med de resurser som avsätts. 

Hur prioritering sker mellan olika mål kan bara beslutas av den egna organisationen men ett bra beslut kan beskrivas förenklat med tre parametrar:

 • beslutet fattas medvetet
 • beslutsfattaren/organisationen accepterar de potentiella konsekvenserna som kan uppstå som en följd av beslutet
 • beslutet bidrar till uppsatta mål eller definierad nytta.

Läs mer om medvetet beslutsfattande

När organisationens övergripande mål brutits ned till aktiviteter på enhetsnivå blir det lättare för medarbetarna att arbeta med LCC.

Senast uppdaterad:

Relaterad information