Resurser

För att LCC ska kunna bidra till bra inköp krävs att inköpsenheten får ett tydligt mandat för att arbeta med LCC och att det finns avsatta resurser. Detta avser resurser både i form av personal (tid) och pengar om det eventuellt behövs en konsult för att arbetet med livscykelkostnader.

Det är viktigt att det finns resurser avsatta för LCC-arbetet i olika delar av organisationen. Det är inte enbart inköpsenheten som arbetar med LCC utan en stor del av arbetet utförs i beställarorganisationen. För att verktyget ska fungera optimalt är det även viktigt att det finns resurser inom ekonomiavdelningen. Inom inköpsenheten kan arbetet med LCC ligga på upphandlaren såväl som på en projektledare, inköpscontroller eller liknande.

Det är också viktigt att LCC börjar diskuteras tidigt i inköpsprocessen, i fasen förarbete, för att hinna planera för en användning av LCC som överensstämmer med organisationens mål och prioriteringar.

Tips till upphandlande organisationer:

  • Låt resurserna avspegla organisationens mål

Hur stora resurser inom en organisation som ska arbeta med LCC behöver spegla de ambitioner som finns i satta mål. Har man lågt satta mål, på grund av att man valt att prioritera annat, behöver man heller inte lika stora resurser för arbetet. Har man högt satta mål för att uppnå stora resultat krävs också stora insatser. Högt satta mål ökar också behovet av en LCC-ansvarig som kan styra arbetet.

Senast uppdaterad:

Relaterad information