Uppföljning och verifiering

En grundläggande del av inköpsprocessen är uppföljningen. Både köpare och säljare i den offentliga affären har ansvar för att det som levereras stämmer överens med de krav som köparen ställt. För dig som anbudslämnare eller underleverantör innebär det bland annat att du behöver redovisa vilka egenskaper dina livsmedelsprodukter har – både före tilldelning och under avtalsperioden.

Det är viktigt att följa upp villkoren i avtalet. Det innebär att du behöver veta vilken förväntan som finns på dig som levererar. Är underlaget otydligt kan du ställa frågor om det till den upphandlande myndigheten eller enheten, exempelvis kommunen eller landstinget, innan anbudet lämnas.   

Om Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier ingår i upphandlings­doku­menten kan du se alla kravID, motiv och förslag på bevis i kriteriebiblioteket. Kriterierna är listade per produktgrupp.

Verifiering vid prövning och utvärdering av anbud

Vid upphandlingstillfället prövar och utvärderar köparen de anbud som kommit in. En viktig del av utvärderingen är att säkerställa att de artiklar som anbudslämnaren offererar uppfyller de krav som köparen ställt i upphandlings­dokumenten. Detta kan man göra på olika sätt för olika typer av krav. Ett sätt är genom en leverantörsförsäkran där du anger vilka krav du uppfyllt och vilka bevis som styrker det.   

Mall för leverantörsförsäkran av hållbarhetskriterier

Upphandlingsmyndigheten har en mall för leverantörsförsäkran som du kan fylla i. Här kan du ange alla hållbarhetskriterier och tillhörande bevis för varje artikel.

Du kan antingen bifoga försäkran till anbudet eller ladda upp den i en artikeldatabas. Där kan den upphandlande myndigheten eller enheten själv hämta informationen. En korrekt ifylld leverantörsförsäkran underlättar arbetet med bevis av hållbarhetskriterier för både företaget och den upphandlande myndigheten eller enheten.  

Leverantörsförsäkran finns i en svensk och i en engelsk version. Det finns även en manual som hjälper dig att använda den.

Mall för leverantörsförsäkran på svenska
Mall för leverantörsförsäkran på engelska

Uppföljning under avtalstiden

Vid uppföljning av gällande avtal begär den upphandlande myndigheten eller enheten in bevis från leverantören. Om en leverantörsförsäkran, med information om bevis, finns tillgänglig i en publik artikeldatabas kan det underlätta arbetet för både köpare och säljare.

Uppdatera regelbundet

Tänk på att du behöver gå igenom din leverantörsförsäkran regelbundet och uppdatera den vid eventuella förändringar.  

Vad är syftet med leverantörsförsäkran?

Syftet med leverantörsförsäkran är att skapa en likabehandlande, transparent och effektiv uppföljningsprocess inom offentlig sektor som i största möjliga mån minskar den administrativa bördan för både köpare och säljare.

Läs mer
Vad är ett verifikat
Hållbarhetskriterier för livsmedel
GS1 Artikelinformation
Dabas leverantörsförsäkran och artikeldatabas

Senast uppdaterad:

Relaterad information