Hållbarhetskriterier för livsmedel och måltidstjänster

Upphandlingsmyndigheten ansvarar för en uppsättning hållbarhetskriterier till stöd för de upphandlande myndigheter och enheter som vill ta hållbarhetshänsyn i sin upphandling. Hållbarhetskriterierna är frivilliga att använda och finns för olika produktgrupper, bland annat livsmedel och måltidstjänster. De kan laddas ned och antingen infogas i eller bifogas som en del av upphandlingsdokumenten.

Upphandlingsmyndigheten förvaltar hållbarhetskriterier för livsmedel och måltidstjänster sedan 2015. Hållbarhetskriterier för livsmedel med fokus på miljöaspekter och djurskydd började utvecklas år 2006 på dåvarande Miljöstyrningsrådet. Kriterierna revideras vart tredje år.

Varför finns hållbarhetskriterierna?

Syftet med hållbarhetskriterierna för livsmedel och måltidstjänster är att underlätta för upphandlande myndigheter och enheter att ställa krav som omfattar hållbarhetsaspekter på varor och tjänster inom livsmedelsområdet. Ett annat syfte är att hjälpa tänkbara leverantörer att förutse vilken prestanda deras kund önskar att produkterna uppfyller. Det är också ett sätt att premiera de producenter som kan leva upp till kundens preferenser när det gäller hållbarhetsaspekter.

Vilka hållbarhetskriterier för livsmedel och måltidstjänster finns i kriteriebiblioteket?

Det finns hållbarhetskriterier för olika produktgrupper inom livsmedel samt för måltidstjänster och utrustning. Om du vill söka bland alla kriterier hittar du dem i Kriteriebiblioteket.  

Livsmedel

Hur är kriterierna utformade?

Majoriteten av hållbarhetskriterierna är utformade som tekniska specifikationer. Vid behov kan den upphandlande myndigheten eller enheten omformulera dem som tilldelningskriterier, och de kan då användas för att ge poäng i en utvärderingsmodell. Här kan du läsa mer om utvärderingsmodeller.

I det här exemplet anger kriteriet krav på egenskaper hos produkten. Varje kriterium har ett namn, ett kravID och en eller flera nivåer:

Exempel:

Namn KravID Nivå
Ansvarsfullt producerad fodersoja 11113 Avancerat
Certifierad palmolja 10886 Bas

Spjutspets

Varje kriterium innehåller också ett eller flera förslag på vilka bevis en tänkbar eller befintlig leverantör kan ge för att visa att produkten uppfyller kravet eller kriteriet. Bevisen i kriteriebiblioteket är exempel, och säljaren kan välja att presentera annat som bevis. Det är upp till säljaren att avgöra vilket bevis som är lämpligt, och det är upp till köparen att acceptera beviset eller inte.

Kriterierna speglar målsättning, sortimentstillgång och uppföljningsbehov

Köparen väljer kriterium utifrån sin ambition och målsättning i upphandlingen. Kravnivåerna är utformade för att kunna spegla det, men nivåerna speglar också sortimentstillgången på produkter.

Att använda hållbarhetskriterier begränsar alltid sortimentstillgången i viss mån, men ett kriterium på spjutspetsnivå gör det generellt i högre utsträckning än ett kriterium på basnivå. Marknadstillgången på livsmedelsprodukter fluktuerar snabbt, och därför är det alltid nödvändigt att göra en gedigen marknadsanalys innan man använder ett hållbarhetskriterium i sin upphandling.

I viss mån speglar kravnivåerna också behovet av resurser för den kommande uppföljningen. Ett kriterium på spjutspetsnivå innebär generellt ett större behov av resurser när man följer upp det, än ett kriterium på basnivå. Uppföljningen är det som säkerställer att de ställda kraven fått effekt.

Tips! Skriv in ett kravID i webbläsaren så kommer du direkt in till just det kriteriet i Kriteriebiblioteket, till exempel så här: www.upphandlingsmyndigheten.se/11113

Läs mer om hållbarhetskriterier

Om kriterierna
Om kriteriebiblioteket och kriterie-wizard
Kriteriebiblioteket livsmedel
Vad är ett verifikat?

Senast uppdaterad:

Relaterad information