Livsmedel påverkar miljö och samhälle

Livsmedelsproduktion och konsumtion går att koppla till flera av de globala målen i agenda 2030 för hållbar utveckling som världens länder åtagit sig att uppfylla.

Av de globala målen för hållbar utveckling som kan kopplas till livsmedelsproduktion och konsumtion finns bland andra mål om hälsa och välbefinnande, om anständiga arbetsvillkor och tillväxt, om att bekämpa klimatförändringen, om hav och marina resurser och om ekosystem och biologisk mångfald.   

Livsmedelsproduktion och konsumtion påverkar våra samhällen och gemensamma miljö i stor utsträckning. Livsmedelskedjan är lång och komplex. Den påverkar samhället genom primärproduktion, förädling, handels- och leverantörskedjor och slutligen tillagning och konsumtion, eller svinn. Vilket led i kedjan som har störst påverkan skiljer sig för olika livsmedel och förädlingsgrad, men livscykelanalyser pekar på att primärproduktionen av livsmedel i regel står för den största delen när det gäller miljö och klimatpåverkan.

Mervärden i livsmedelsproduktion

Samtidigt bidrar livsmedelsproduktionen till ekologiska mervärden, exempelvis kan betande djur bidra positivt till biologisk mångfald. Dessutom är matproduktionen nödvändig för människans överlevnad, och fyller också viktiga sociala och kulturella funktioner i våra samhällen.

För att vi ska ha en hållbar framtid behöver utveckling ske inom många områden, till exempel i hur vi producerar mat och tar hand om vår matproducerande jord och fiskbestånd. Även konsumtionsmönstren behöver utvecklas till att främja hälsa och hållbarhet i större utsträckning. Den offentliga måltiden har potential att bidra till denna utveckling.   

Upphandlingens roll för en hållbar framtid

Ett upphandlat avtal för livsmedel eller måltidstjänster sätter ramarna för en hållbar måltid. Effektiv intern och extern samverkan och kommunikation behövs för att säkerställa att effekten av avtalet ger avtryck på tallriken. För att en upphandling ska bidra till sunda offentliga affärer för en hållbar framtid behöver den ske i enlighet med organisationens mål och behov, och genom god dialog med nuvarande och tänkbara leverantörer samt berörda medarbetare i hela organisationen. 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar