Ekologiska livsmedel

I den nationella livsmedelsstrategin finns inriktningsmålet 60 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2030. Enligt EkoWebs marknadsrapport med statistik från 2017 ligger andelen ekologiska livsmedel inom offentlig sektor idag på 35 procent, vilket är högst andel i världen. Detta kan jämföras med 9,3 procent av den totala livsmedelsförsäljningen i Sverige.

Vad är ekologisk produktion?

Det som kännetecknar ekologisk produktion är framför allt följande:

  • Bekämpningsmetoder för skadegörare och ogräs är i första hand förebyggande åtgärder, såsom motståndskraftiga sorter och varierad växtföljd.
  • Grödornas näringstillförsel kommer främst från användning av ekologisk stallgödsel, kvävefixerande baljväxter, restprodukter från livsmedelsindustrin och annat organiskt material.   
  • Djurens välfärd och naturliga beteendemönster är prioriterat i djurhållningen. Djuren äter bara ekologiskt foder och i första hand foder från producentens egen produktion.

Ekologisk produktion inom EU uppfyller inte alltid svensk produktionslagstiftning

För att få sälja en produkt som ekologisk inom EU behöver den uppfylla kraven i förordning EU (834/2007) om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. Den behöver även vara kontrollerad och märkt med den EU-ekologiska symbolen.

Alla importerade produkter som säljs på den svenska marknaden uppfyller svensk lagstiftning om försäljning och märkning av livsmedelsprodukter. Däremot är det inte säkert att de uppfyller svensk produktionslagstiftning, till exempel svenska djurskyddsregler.    

Ekologisk produktion av råvara som sker i Sverige uppfyller både EU:s och svenskt regelverk

Ekologiska produkter med svensk råvara uppfyller svensk produktionslagstiftning, men det finns även importerade ekologiska produkter som bananer, kaffe, te och kakaoprodukter som inte nödvändigtvis gör det.

Ekologiska produkter märkta med KRAV-märket uppfyller förutom EU-förordningen om ekologisk produktion även KRAV:s eget regelverk. KRAV har utöver produktionsregler för ekologisk odling och djurhållning regler för vildfångad fisk och skaldjur, vilket inte förekommer i EU-förordningen. För vissa produkter innebär KRAV:s regler mer långtgående kriterier än EU-förordningen. Till exempel finns klausuler för socialt ansvar vid produktion utanför EU, krav på förnyelsebara bränslen vid grönsaksodling i växthus och fler åtgärder för att främja djurens naturliga beteende inom djurhållningen.   

Ekologiskt är en egen marknad

På den europeiska marknaden produceras både ekologiska och icke-ekologiska (så kallade konventionella) livsmedel. Ekologisk produktion har ett eget regelverk inom EU. En svensk livsmedelsproducent behöver alltid leva upp till det svenska regelverket, oavsett om produktionen är ekologisk eller inte. En ekologisk producent inom EU behöver uppfylla EU-förordningen och den nationella produktionslagstiftningen i landet där produktionen sker. Den EU-ekologiska märkningen säkerställer endast att EU-förordningen är uppfylld.

Även inom offentlig upphandling bör man se ekologisk produktion som en egen marknad för livsmedelsprodukter. Det är främst på grund av att det är svårt att följa upp om en produkt uppfyller både ekologiska regelverk och icke-ekologiska kriterier. Vid användning av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier rekommenderar vi därför att man endast använder kriterier för ekologisk produktion för ekologiska produkter, antingen på basnivå eller avancerad nivå. Man bör inte kombinera dessa med övriga kriterier för icke-ekologisk produktion.  

Läs mer

Hållbarhetskriterier
Kriteriebiblioteket

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar