Lokalproducerat och upphandlingsregelverket

Livsmedel som produceras inom ett begränsat område omnämns ofta som lokalproducerade eller närproducerade.

Vad gäller för lokalproducerat vid upphandling av livsmedel och måltidstjänster?

Många frågor som rör livsmedelsområdet inom offentlig sektor handlar om önskemål om att maten ska vara lokalproducerad, närproducerad eller liknande. Andra vanliga frågor handlar om och hur lokala, mindre företag kan få möjlighet att konkurrera om den offentliga affären. Läs mer om detta under Små och medelstora företag.

Närproducerat i EU:s upphandlingsdirektiv

Ett av de viktigaste syftena med EU: s upphandlingsdirektiv är att främja den fria rörligheten av varor och tjänster och den fria etableringsrätten. Det finns några viktiga punkter att komma ihåg när det gäller just lokalproducerat:

  • Korta transportavstånd, att produkten ska vara närodlad eller lokalproducerad, kan i vissa fall ha goda effekter. Men att ställa det som krav strider som regel mot principerna om icke-diskriminering och proportionalitet och är därmed inte tillåtet vid offentlig upphandling.
  • Krav på namngiven verksamhetsort, eller att en tänkbar leverantör ska vara etablerad på den aktuella orten redan vid anbudstillfället, är i regel inte heller tillåtet. Det är inte heller tillåtet att kräva orimligt korta leveranstider eller ”färskhet” om det inte är berättigat med hänsyn till vad kontraktet avser. Detta följer av principen om proportionalitet.
  • Enligt kommunallagen (2017:725) ska kommunerna behandla alla kommunmedlemmar lika och det är inte tillåtet att gynna en enskild näringsidkare. Däremot får kommuner och landsting genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget. De får exempelvis tillhandahålla allmän rådgivning för att stärka lokal eller regional jordbruksnäring.

Lagstiftningen inom EU är inte helt harmoniserad när det gäller livsmedelsproduktion. Det finns EU-rättsliga bestämmelser som alla medlemsstater måste följa, men varje medlemsstat kan dessutom välja att behålla befintlig lagstiftning som gällde vid EU-inträdet eller införa ytterligare bestämmelser i sin nationella lagstiftning vid senare tillfälle. Det har till exempel Sverige valt att göra. 

Det finns inget förbud mot att i en upphandling ställa krav som omfattas av svensk lagstiftning. Däremot är det inte tillåtet att som krav ange att varorna ska vara producerade enligt svensk lagstiftning. Ett sådant omfattande krav är inte möjligt att kontrollera, det är inte tydligt för alla tänkbara leverantörer vad det innebär och det kan vara diskriminerande mot andra tänkbara leverantörer än svenska. 

Det kan till exempel vara tillåtet att kräva att djur ska vara bedövade vid slakt även om detta omfattas av svensk lagstiftning som anger att "bedövning före slakt ska ske så att djuret snabbt blir medvetslöst. Medvetandet får inte återkomma". Detta framgår av djurskyddsförordningen (1988:539) och är tillåtet om bland annat följande punkter uppfylls: 

  • Kravet är kopplat till den upphandlade varan eller tjänsten.   
  • Det är tydligt vad kravet innebär för en normalt informerad leverantör, svensk såväl som icke svensk.
  • Det är möjligt att kontrollera om kravet är uppfyllt.

Det innebär inte en omotiverad konkurrensbegränsning. Praktiskt taget alla krav som ställs i en upphandling begränsar konkurrensen. När det gäller krav som omfattas av djurskyddsförordningen så skulle en motivering till konkurrensbegränsningen kunna vara att det finns särskilda skyddsintressen för djurs liv och hälsa.

Vad betyder lokalproducerat och närproducerat?

Det finns ingen officiell definition av hur nära en livsmedelsprodukt ska produceras för att kallas när- eller lokalproducerad. Olika geografiska och klimatmässiga förutsättningar gör det ofta svårt att definiera en exakt distans för när- eller lokalproducerade varor. Om något av begreppen är relevant för en upphandlande myndighet eller enhet i samband med en upphandling av livsmedel eller måltidstjänster är det därför upp till denne att själv definiera innebörden av begreppet.

Läs mer
Examensarbete i förvaltningsrätt från Uppsala Universitet om upphandling av närodlat

Senast uppdaterad:

Relaterad information