Nå samhällsmål med strategiska beslut och tydliga riktlinjer

I Sverige serveras över 3 miljoner offentliga måltider varje dag. Som politisk beslutsfattare eller högsta tjänsteperson inom offentlig myndighet eller enhet har du stor möjlighet att vara en aktiv del i att dessa måltider är goda, näringsriktiga och samtidigt bidrar till att uppnå samhälleliga mål.

Den offentliga upphandlingen av livsmedel och måltidstjänster har som primärt syfte att leverera goda, hälsosamma och hållbara måltider till den offentliga verksamheten och matgästen. Utöver detta kan upphandlingen vara ett verktyg för att uppnå strategiska mål på många områden, som miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, regional utveckling och ett starkt lokalt näringsliv.

Upphandlare och måltidsverksamhet behöver politiskt stöd i form av visioner, strategier och styrdokument för att effektivt kunna arbeta mot målen, men det är också viktigt med tydliga prioriteringar och tillräckliga resurser för att omsätta dessa visioner i praktiken. Genom aktiva och noga övervägda beslut och effektiv samverkan inom organisationen skapar ni förutsättningar för att visionerna ska bli verklighet.

En livsmedelsstrategi för Sverige

Den 20 juni 2017 beslutade riksdagen om Sveriges första livsmedelsstrategi. Dess långsiktiga mål fram till 2030 innebär bland annat att svensk livsmedelsproduktion ska öka och att dess konkurrenskraft ska stärkas. Offentlig sektor har en mycket framträdande roll i att driva mot de långsiktiga målen; bland annat ska 60 procent av alla offentliga måltider vara ekologiska år 2030.

Enligt livsmedelsstrategin är det viktigt att den offentliga sektorn kan ställa krav som motsvarar samhällets ambitioner vad gäller t.ex. miljö och djurskydd på de livsmedel och måltidstjänster som köps in. Livsmedelsstrategin anger att detta också innebär att bättre möjligheter ges för svenska bönder att kunna konkurrera i upphandlingar och samtidigt öka den svenska livsmedelsproduktionen.  

I praktiken innebär inte livsmedelsstrategins målsättning att offentlig sektor kan ställa krav på enbart svenska råvaror eller svensktillverkade produkter. Att offentlig sektor ställer krav i enlighet med livsmedelsstrategin skapar dock ökade möjligheter för svenska producenter att konkurrera på lika villkor på den offentliga marknaden. Samtidigt kan offentliga inköp i Sverige bidra till utveckling i andra länder genom att krav på miljö och djurskydd som ställs främjar och driver en hållbar utveckling i livsmedelsproduktionen för att kunna erbjudas på den offentliga marknaden.

Läs mer
Inköp som styrmedel
Upphandlingsmyndighetens stöd för den Nationella upphandlingsstrategin
Hållbarhetskriterier för livsmedel
Vanliga begrepp inom livsmedelsupphandling
Lokalproducerat och upphandlingsregelverket

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar