Resultat av regeringsuppdraget

Under 2017 och 2018 har Upphandlingsmyndigheten haft regeringens uppdrag att stärka kompetensen inom området upphandling av livsmedel och måltidstjänster. I formuleringen av uppdraget var regeringen tydlig med att fokus skulle ligga på målgruppsanpassad informationsspridning i form av bland annat branschdialoger och spridning av goda exempel.

Den 20 juni 2017 antog riksdagen den nationella livsmedelsstrategin. Det påverkade vår tolkning av regeringsuppdraget. Livsmedelsstrategin innebar att vårt uppdrag nu även inkluderade att verka för att offentlig sektor i samband med offentlig upphandling kan ställa krav och välja livsmedel som motsvarar samhällets ambitioner när det gäller exempelvis miljö, djurskydd och socialt ansvar.

Tre delaktiviteter

Genomförandet av regeringsuppdraget har bestått av tre delaktiviteter:

  • Kompetensförstärkning inom användning av hållbarhetskriterier, lagstiftning, strategiska ambitioner och uppföljning.
  • Branschdialoger som har genomförts i regional samverkan. Syftet har varit att öka förståelsen för olika målgruppers förutsättningar och öka samsynen kring knäckfrågor. En del av syftet har också varit att inspirera till utveckling utifrån egna roller genom lärande exempel, dialoger och gruppdiskussioner.
  • Kommunikation för att skapa ett målgruppsanpassat webbstöd och en kommunikationskanal för spridning av kompetenshöjande informationsmaterial samt möjliggöra dialog med våra kunder.

Aktiviteterna har riktat sig till samtliga målgrupper verksamma inom området offentlig upphandling av livsmedel och måltidstjänster.

Förändringsarbetet har stärkts

Effekterna av regeringsuppdraget är flera:

  • Det har möjliggjort ett aktivt deltagande som gett förutsättningar för individer att bli förändringsagenter i sina organisationer. Det har gett återverkningar i hela värdekedjan.
  • Det har stärkt kunskapen hos samtliga målgrupper när det gäller bland annat strategisk upphandling på livsmedelsområdet, upphandlingshantverket samt tillämpning av hållbarhetskriterier.
  • Aktiviteterna har gett ökad förståelse för olika roller och rollers ansvar i den offentliga affären. De har visat på köpare och säljares förutsättningar samt innebörden och konsekvenserna av strategiska målsättningar i den offentliga affären.
  • Deltagarna har fått möjlighet att både bli inspirerade och inspirera till ökat engagemang och handlingskraft utifrån den egna rollen.

Våra erfarenheter från regeringsuppdraget pekar på att det pågår ett förändringsarbete hos många aktörer inom den offentliga affären. Alla typer av förändringsarbete tar tid. Upphandlingsmyndigheten bedömer dock att insatserna inom ramen för regeringsuppdraget har stärkt detta förändringsarbete. Detta lyfter fram Upphandlingsmyndighetens förmåga att agera som katalysator för positiv utveckling.

Slutrapporten

Rapporten inleds med en beskrivning av Upphandlingsmyndighetens uppdrag och den nationella upphandlingsstrategin i ett livsmedelsperspektiv. Därefter presenterar vi regeringsuppdraget och hur vi arbetat under de två år vi haft uppdraget.

Vill du läsa om resultatet av regeringsuppdraget kan du gå direkt till kapitel 7. Är du mest intresserad av framtiden är det kapitel 10 och framåt som gäller. Dessa kapitel finns även som webbsidor nedan.

Kompetensförstärkning

Effekter av genomfört arbete

Omvärldsfaktorer som påverkar effekten av regeringsuppdraget

Sju fokusområden för vidare utveckling av den offentliga affären

Insikter från regeringsuppdraget

Fortsatt arbete inom myndigheten

Senast uppdaterad:

Relaterad information