Nå lokala politiska miljömål

De svenska miljökvalitetsmålen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är miljömässigt hållbara på lång sikt. I dagsläget finns 16 miljökvalitetsmål.

2012 fattade regeringen ett beslut som förstärker och vidareutvecklar miljömålssystemet genom etappmål och uppdaterade preciseringar till miljökvalitetsmålen. Tretton etappmål fastställs inom fyra prioriterade områden: luftföroreningar, farliga ämnen, avfall och biologisk mångfald.

Arbetet med miljökvalitetsmålen kräver omfattande samordning mellan myndigheter och kommuner och Miljömålsrådet är inrättat för att se till att resurser utnyttjas så effektivt som möjligt.

Kommunerna har mycket viktiga roller i arbetet för att nå miljömålen. Genom att översätta nationella och regionala miljömål till lokala mål och åtgärder kan miljömålen bli verksamma redskap i den lokala politiken.

Konsumtion i offentlig sektor står för en betydande miljöpåverkan och miljöpåverkan kan påverkas genom aktiva beslut vid upphandling och beställning. Beslut i upphandlingsprocessen kan medverka till eller motverka att målen nås.

Senast uppdaterad: