Upphandla eller utkontraktera vård och omsorg

Det är viktigt att kommuner och regioner arbetar strategiskt vid utkontraktering av verksamhet och inköp av varor och tjänster inom vård- och omsorgsområdet. De offentliga utbetalningarna inom området låg på cirka 180 miljarder kronor år 2017, cirka 40 procent av utbetalningarna sker till privata aktörer. Genom att arbeta strategiskt med upphandling kan kommuner och regioner erbjuda vård och omsorg av hög kvalitet till medborgarna och ansvara för att skattemedel används på bästa sätt.

modell_strategiskt_inkop_webb_790px.jpg

Processen för strategisk utkontraktering av vård och omsorg

Stödet på dessa sidor är uppbyggt utifrån en modell för strategiskt inköp. Modellen visar de olika faserna som ingår i ett strategiskt inköpsarbete. I respektive fas får du information om vilka uppgifter som behöver utföras. Vi beskriver processen för utkontraktering enligt såväl lagen om offentlig upphandling (LOU) som lagen om valfrihetssystem (LOV). 

Samarbete viktigt för framgångsrikt inköpsarbete

Modellen visar inköpsprocessen i huvudsak sedd utifrån en inköpsfunktions perspektiv. Det är ändå viktigt att komma ihåg att ett strategiskt och framgångsrikt inköpsarbete sker i samspel mellan alla olika delar av organisationen. Använd gärna modellen som bas för diskussioner kring hur ni upphandlar vård och omsorg i din egen organisation!

Styrning och uppdrag ingång till inköpsarbetet

Pilen in i inköpsprocessen symboliserar den styrning och de uppdrag som bör vara ingången till inköpsarbetet. Detta kan bland annat omfatta olika typer av styrdokument.

Det strategiska inslaget utgörs i första hand av kopplingen mellan inköp och

  • styrning mot organisationens mål
  • behoven hos upphandlande myndighet och enskilda brukare och patienter
  • omvärld och leverantörsmarknad.