Implementera avtal inom vård och omsorg

När avtal har tecknats är det dags att planera inför avtalsstarten. Alla som berörs av avtalet behöver få information om vad som gäller.

Klargör förutsättningar och villkor

Syftet med implementeringsfasen inför att avtalen börjar gälla är att klargöra förutsättningarna och villkoren under avtalstiden. Detta så att det är tydligt hur till exempel avrop och placering kommer att ske. Det behöver framgå om det är den enskilde brukaren eller patienten som väljer utförare eller vårdgivare, eller om det är kommunen eller regionen som på annat sätt avropar eller placerar utifrån avtalet. 

Implementera ramavtal

Om det handlar om ett ramavtal, exempelvis för hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga, behöver de tjänstemän inom socialtjänsten som ska placera få information om hur de avropar från ramavtalet.

Implementera driftentreprenad eller valfrihetssystem

Om avtalet avser en driftentreprenad, exempelvis ett särskilt boende för äldre, eller ett avtal om primärvård inom ramen för ett valfrihetssystem enligt LOV, är det lämpligt att ett uppstartsmöte mellan den upphandlande myndigheten och leverantören hålls. På mötet klargörs villkoren för avtalet för båda parterna. Om det ska ske ett övertagande av personal bör detta också planeras för i samarbete mellan kommunen eller regionen och leverantören.

Informera alla som berörs av avtalet

Det är viktigt att alla som är berörda av avtalet får den information de behöver. Vid valfrihetssystem ska exempelvis brukare och patienter få tillgång till information för att kunna välja utförare eller vårdgivare.