Kartlägg behovet och marknaden för området

När den inledande planeringen är genomförd är det dags att göra en kartläggning av kommunens eller regionens behov inom det aktuella vård- och omsorgsområdet som ska utkontrakteras. Kartläggningen bör avse både behovet på kort och lång sikt samt hur marknaden ser ut.

Ta hänsyn till omvärldsfaktorer

Kartläggningen bör omfatta omvärldsfaktorer som berör eller kan komma att beröra det som utkontrakteras.

Omvärldsfaktorer kan exempelvis vara

  • den demografiska utvecklingen
  • lagändringar i exempelvis socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen
  • ändrade tillståndskrav för att bedriva verksamhet
  • ändringar av politisk inriktning och mål för verksamheten.

Läs mer om regler och riktlinjer på Socialstyrelsens webbplats och om de tillståndskrav som gäller för socialtjänsten hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Lägg stort fokus på brukarnas och patienternas behov

När det gäller verksamhet som ska utkontrakteras, till exempel ett särskilt boende, bör stort fokus ligga på brukarnas behov och hur behoven kan komma att förändras framåt i tiden. Det gäller även vid upphandling av brukarnära produkter, så som välfärdsteknik och hjälpmedel.

För att möta behov och förväntningar är brukar- eller patientinvolvering värdefullt, när det är aktuellt och möjligt. Brukar- eller patient­involvering kan genomföras med hjälp av exempelvis fokusgrupper eller intervjuer.

Vi har tagit fram fördjupat stöd kring upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik som du hittar här: 
Vägledning om upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik.

Analysera marknaden

Kartläggningen ska utöver behovet omfatta en marknadsanalys för att se

  • hur marknaden ser ut
  • vilka leverantörer som finns
  • vad leverantörerna erbjuder.

Att ha god kännedom om marknaden skapar förutsättningar för att formulera relevanta och väl avvägda krav och villkor i upphandlingsdokumenten (LOU) alternativt förfrågningsunderlaget (LOV). Det är värdefullt att ha dialog med potentiella leverantörerna i ett tidigt skede och att analysera den information som framkommer.

Läs mer om: 

Genom att känna till marknaden främjar man också en sund konkurrens. Läs mer om konkurrens på marknaden hos Konkurrensverket.

Blir grund för strategiska beslut

Den samlade bilden av kartläggningen av behovet och marknaden ligger sedan till grund för de strategiska beslut som fattas senare i processen.