Planera utkontraktering av vård och omsorg

Planering är grunden för ett strategiskt angreppssätt vid utkontraktering av varor och tjänster inom vård- och omsorgsområdet.

För att genomföra planeringen behöver organisationen avsätta resurser och tid för detta.

Organisationen behöver analysera

  • vilka utmaningar som organisationen står inför
  • vilka behov som finns
  • hur dessa behov kan tänkas lösas respektive tillgodoses
  • hur de ekonomiska ramarna ser ut.

Involvera relevanta yrkesgrupper tidigt

Det är viktigt att relevanta yrkesgrupper i organisationen och de som ska använda varorna och tjänsterna involveras tidigt i planeringsfasen så att samtliga perspektiv speglas i planeringen. Det kan exempelvis vara upphandlare, jurister, ekonomer och beställare inom social­förvaltningen eller hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 

Samverka inom organisationen

Kommuner och regioner organiserar sig på olika sätt. Det gäller även var ansvaret ligger för att

  • genomföra upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)
  • administrera valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Oavsett hur man valt att organisera sig är det viktigt att samverka mellan olika verksamheter inom organisationen. Det är också viktigt att, vid rätt tidpunkt, involvera beslutsfattare utifrån vad som planeras.

Planera för uppföljning och förvaltning

Redan i planeringsfasen bör en diskussion kring den kommande avtalsuppföljningen och avtalsförvaltningen föras.

Läs mer om strategiskt inköpsarbete