Nya regler för upphandling av välfärdstjänster 2019

Från och med den 1 januari 2019 gäller nya regler för upphandling av välfärdstjänster vars värde beräknas understiga 7,1 miljoner kronor. Det införs också en ny möjlighet att reservera upphandling av vissa välfärdstjänster till vissa organisationer.

Vilka tjänster omfattas av de nya reglerna?

De nya reglerna gäller för upphandling av välfärdstjänster vars värde beräknas understiga tröskelvärdet för sociala och andra särskilda tjänster det vill säga ca 7,1 miljoner kronor.

En viktig förändring är att principerna för offentlig upphandling (såsom exempelvis likabehandling och öppenhet) bara behöver tillämpas om en upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdet bedöms ha ett bestämt gränsöverskridande intresse. Kortfattat innebär gränsöverskridande intresse att den aktuella upphandlingen är intressant för leverantörer inom EU och inte bara Sverige.

De tjänster som omfattas anges i den nya bilagan Bilaga 2 a till lagen (2016:1145) om offentlig upphandling – LOU.

I och med att den nuvarande Bilaga 2 delas upp i två delar (2 och 2 a) kommer båda bilagorna att innehålla beskrivningen ”Administration inom socialtjänsten, utbildningsadministration och hälsovårdsförvaltning”. CPV-koderna som anges i anslutning till respektive beskrivning är dock olika.  

Bilaga 2 a hittar du i den nya versionen av lagstiftningen.

Vilka regler gäller för välfärdstjänster under tröskelvärdet? 

Annonsering

Upphandlingar av välfärdstjänster ska som huvudregel annonseras i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig.

Upphandling av välfärdstjänster som understiger ca 1,9 miljoner kronor är dock undantagna från annonseringsskyldigheten.

Enligt den definition som finns för direktupphandling är undantag från annonseringsskyldighet en direktupphandling. Vi har alltså fått ännu ett begrepp att förhålla oss till när det gäller direktupphandling.

Om förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda eller om det finns synnerliga skäl är det redan idag tillåtet att använda direktupphandling för sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Den möjligheten kommer även att gälla för välfärdstjänster.

Information till leverantörer 

Upphandlande myndigheter ska informera anbudsgivare om tilldelningsbeslut och beslut att avbryta en upphandling. 

Dokumentation 

För upphandling över 100 000 kronor gäller ett krav på dokumentation. 

Rättsmedel och tillsyn

Bestämmelserna om avtalsspärr, överprövning och skadestånd är tillämpliga. Om en direktupphandling har genomförts med stöd av bestämmelsen om undantag från annonseringsskyldighet behöver avtalsspärr inte användas.

Ett avtal som har ingåtts i strid med bestämmelserna om annonsering eller avtalsspärr ska kunna ogiltigförklaras av en domstol. Dessutom är bestämmelserna om upphandlingsskadeavgift och tillsyn i LOU möjliga att tillämpa.

Du hittar de nya reglerna i 19 kapitlet 35–39 paragraferna i LOU


Reserverad upphandling 

Den 1 januari införs även en ny möjlighet att reservera upphandling av vissa välfärdstjänster till vissa organisationer. 

Möjlighet att reservera deltagande i upphandlingar av vissa välfärdstjänster till organisationer som uppfyller särskilda krav: 

  • Syftet ska vara kopplat till tjänstens tillhandahållande. 
  • Vinst ska återinvesteras. 
  • Lednings- och ägarstruktur ska vara grundat på personalens ägande eller aktivitet. 

Detta gäller vissa tjänster, som anges med CPV-koder i 19 kapitlet 6 a paragrafen i LOU. Det finns en begränsning när det gäller avtalets löptid och möjlighet att tilldela samma organisation ett nytt avtal genom reserverad upphandling. Löptiden för ett avtal som har upphandlats med stöd av bestämmelsen får inte överstiga tre år. En organisation som har tilldelats ett avtal med stöd av bestämmelsen under de senaste tre åren kan inte på nytt tilldelas ett avtal på samma sätt. 

Du hittar reglerna om den nya möjligheten att reservera upphandling i 19 kapitlet 6 a och 6 b paragraferna i LOU


Nya tillståndsregler 

Från den 1 januari 2019 gäller även nya regler för vilka verksamheter som behöver tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Du kan läsa mer om de nya tillståndsreglerna på IVO:s webbplats

Senast uppdaterad:

Relaterad information