Organisera

Det finns goda förutsättningar att skapa goda affärer. Och samtidigt bidra till en hållbar utveckling och säkra en god konkurrens på marknaden.

Det är många faktorer som påverkar en myndighets möjligheter att göra en god affär. Faktorer som vilka mål och policys organisationen har, tillgång på resurser, behov, kunskap om inköp och upphandling, hur upphandlingsarbetet fungerar och hur uppföljning sker spelar in.

Sätt mål

För att kunna arbeta strategiskt med upphandling behöver varje upphandlande myndighet sätta upp mål för vad man vill uppnå med sina inköp. Både övergripande mål kopplade till verksamhetens strategiska mål och mer konkreta målsättningar för de enskilda avtalen behöver formuleras.

Utan målsättningar på en övergripande eller konkret nivå kan det vara svårt att göra upphandlingar på ett professionellt sätt. Istället är risken stor att fokus enbart hamnar på att göra rätt enligt LOU. Nyttan med avtalen hamnar då i andra hand och potentialen med de avtal som tecknas uppnås inte.

Vilka mål som sätts är upp till varje organisation att fastställa. Målen kan se olika ut bland annat beroende på ambitionsnivå, vad man köper och hur organisationen ser ut. Hur inköpsorganisationen ska utformas varierar beroende på ett antal faktorer.

Bland de faktorer som är viktiga att beakta i detta sammanhang kan nämnas ett par stycken:

  • hur är den upphandlande myndigheten organiserad i övrigt (centraliserad/decentraliserad)?
  • hur ser organisationskulturen ut?
  • vad köper man?
  • hur stor är inköpsvolymen?
  • hur verksamhetskritiska är inköpen?

Utifrån parametrarna ovan behöver varje organisation fatta egna, medvetna beslut om inköpsorganisation. För att lyckas skapa en fungerande inköpsverksamhet krävs dessutom att inköpsorganisationen får ett tydligt mandat att utföra sin verksamhet och att komma in tidigt i processen!

Här finns information och stöd för dig som ska göra en upphandling. Läs om hur du kan tänka strategiskt när du förbereder upphandlingen, vilka olika roller som kan finnas hos den upphandlande myndigheten och vad som gäller för elektroniska upphandlingsprocesser.

Senast uppdaterad:

Relaterad information