Bakgrund e-handel

Digitalisering av inköpsprocessen är prioriterat inom EU.

EU arbetar för att digitalisera inköpsprocessen och det slutliga målet är en genomgående digital inköpsprocess där alla faser, från meddelandet om upphandling (elektronisk annonsering) till betalningen (elektronisk fakturering) sker automatiserat med digitala metoder [1]. Det framgår bland annat av EU-kommissionens meddelanden: En strategi för e-upphandling[2], respektive Genomgående e-upphandling för att modernisera offentlig förvaltning[3].
Läs mer på EU-kommissionens webbplats.

EU beslutade 2014 om tre nya upphandlingsdirektiv som också innehåller regler som syftar till att öka digitaliseringen av inköpsprocessen. EU beslutade 2014 även om e-faktureringsdirektivet, som ska införlivas i svensk lagstiftning senast i april 2019.

Digitalisering är prioriterat nationellt

Det finns också ett nationellt fokus på digitalisering av inköpsprocessen, bland annat som ett prioriterat område i den nationella upphandlingsstrategin. Prioriteringen märks även i nuvarande och kommande regleringar samt i de nationella stödåtgärder som genomförs.

Prioriterat område i nationella upphandlingsstrategin

Som ett led i arbetet med att utveckla de offentliga upphandlingarna har regeringen tagit fram en nationell upphandlingsstrategi. Den innehåller tips och råd om hur organisationer kan arbeta för att utveckla sitt strategiska arbete med offentliga inköp. Strategin innehåller sju inriktningsmål. Inom ramen för mål två, Effektiva offentliga inköp, uppmanar regeringen till att säkerställa en övergång till en digital inköpsprocess, med följande motivering:

 Användningen av befintliga och nya elektroniska verktyg måste öka för att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra den offentliga upphandlingen
och den efterföljande beställningsprocessen.

Obligatorisk e-faktura

Regeringen bereder ett lagförslag som innebär att inköp i den offentliga sektorn ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Det innebär att leverantörer till den offentliga sektorn måste skicka e-fakturor och att upphandlande myndigheter och enheter måste kunna ta emot e-fakturor. Regeringens förslag om e-fakturor vid offentlig upphandling har sin grund i e-faktureringsdirektivet, som ska införlivas i svensk lagstiftning senast den 18 april 2019.
Läs mer om obligatorisk e-fakturering.

Nationellt stöd för digital inköpsprocess

SFTI arbetar sedan många år för att främja e-handel i offentlig sektor i Sverige. Bakom SFTI står Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten.
Mer information finns på SFTI:s webbplats.

SKR stödjer sina medlemmar i frågor som rör e-upphandling och e-handel. I slutet av 2016 fram till mars 2017 genomförde de en enkätundersökning om statusen för e-handel i kommuner, landsting och regioner. Resultatet visar att e-fakturering och e-handel har ökat de senaste åren. 

Upphandlingsmyndigheten har till uppgift att verka för att hela inköpsprocessen kan genomföras med hjälp av digitala verktyg. Vi arbetar med att ge stöd till upphandlande myndigheter, enheter och leverantörer i frågor som rör e-upphandling och e-handel samt deltar aktivt i internationellt och nationellt standardiseringsarbete.

[1] COM (2012) 179

[2] COM (2013) 453  

[3] COM (2012) 179, sid 3

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar