Organisation för e-handel

Att införa e-handel innebär att roller och ansvar för olika arbetsuppgifter förändras. När en organisation inför e-handel behöver den därför sannolikt förtydliga de roller och ansvar som finns för e-handelsprocessen på strategisk, taktisk och operativ nivå.

Förtydliga roller och ansvar

Förtydliganden på strategisk nivå

På strategisk nivå kan man behöva förtydliga vilket ansvar för e-handelsprocessen som finns hos den centrala ledningen respektive hos eventuella lokala ledningsfunktioner.

Förtydliganden på taktisk nivå

På taktisk nivå kan man behöva förtydliga vad som förväntas av chefer. Cheferna behöver få utbildning för att förstå e-handelsprocessen och för att kunna planera för att införa den i sin verksamhet. De kan ha särskilt ansvar för att säkerställa att respektive verksamhet arbetar i enlighet med e-handelsprocesserna.

Ibland väljer organisationer att införa roller som processägare eller processledare för e-handelsprocessen och/ eller som systemägare för e-handelssystemet.

Förtydliganden på operativ nivå

På operativ nivå kan man behöva förtydliga vem eller vilka som ska vara beställare. Ska det vara en särskild roll att vara beställare, eller ska alla medarbetare kunna beställa. En del väljer att tydligt precisera beställarrollen i och med att de inför e-handel. Detta kan vara viktigt särskilt med anledning av att vissa roller förändras. En del kräver både utbildning och skriftligt prov för att en medarbetare ska få vara beställare. En del väljer att förtydliga vem som har ansvaret för olika kategorier av beställningar.

Organisationen kan ha vissa bestämda personer som ansvarar för att samordna inköpen inom en produktgrupp. Det kan vara aktuellt exempelvis i ett arbetslag i en skola eller för läkemedelsbeställningar där det är strängt reglerat vem som är behörig att förskriva receptbelagda läkemedel. Genom att samordna beställningarna blir det möjligt att få en högre grad av styrning. Inköpssamordning kan genomföras inom ramen för e-handelsprocesserna, och ofta finns systemstöd för en effektiv hantering.

På operativ nivå kan man också behöva förtydliga vem som ansvarar för drift och förvaltning av e-handelsprocesserna och hur supporten ska gå till.

Vilka blir påverkade?

Vem gör vad – Vilka ansvarsområden kan finnas för de olika funktionerna och rollerna? 

Definiera roller och ansvar

Resurser för e-handel

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar