EU-kommissionens webbtjänst för ESPD – steg för steg

Kommissionens webbtjänst är ett verktyg genom vilket en upphandlande myndighet kan tillhandahålla ett ESPD-formulär och en leverantör kan fylla i en egenförsäkran. I denna steg för steg guide informerar Upphandlingsmyndigheten hur du kan använda dig av denna webbtjänst.

Till webbtjänsten

Kort om webbtjänsten

Webbtjänsten i sig sparar ingen information så både upphandlande myndigheter och leverantörer kan riskfritt testa webbtjänstens olika funktionerna genom att skapa fiktiva ESPD-formulär eller egenförsäkringar. Den upphandlande myndigheten kan inte ändra innehållet i en annons i TED när den bekantar sig med webbtjänsten på detta sätt.

Webbtjänsten är under utveckling. Texter och funktioner i webbtjänsten kan därför över tid komma att avvika från den information som du finner här. Kommissionen har tagit fram en vägledning som mer i detalj redogör för hur vissa funktioner i webbtjänsten kan användas.

Till kommissionens vägledning för webbtjänsten 

Tre steg i webbtjänsten

Att använda webbtjänsten går till på följande sätt:

 1. Upphandlande myndigheten skapar en ESPD-datafil 
  Den upphandlande myndigheten skapar en ESPD-fil (XML) och gör den tillgänglig tillsammans med de övriga upphandlingsdokumenten.

 2. Leverantören upprättar en egenförsäkran
  Leverantören hämtar ESPD-datafilen och laddar upp den i webbtjänsten. Därefter upprättar leverantören sin egenförsäkran genom att i webbtjänsten fylla i den efterfrågande informationen. Egenförsäkran sänds sedan över till den upphandlande myndigheten i form av en ESPD-datafil. Översändandet sker tillsammans med anbudet eller anbudsökan (till exempel genom att ladda upp den till den upphandlande myndighetens upphandlingsverktyg).

 3. Upphandlande myndigheten granskar en egenförsäkran 
  Den upphandlande myndigheten granskar informationen i respektive leverantörs egenförsäkran (med hjälp av webbtjänsten eller motsvarande funktionalitet i den upphandlande myndighetens upphandlingsverktyg.

Olika visningslägen

Visningsläget för leverantörer ser annorlunda ut än visningsläget för upphandlande myndigheter: bland annat visas enbart de frivilliga uteslutningsgrunder och de kvalificeringskrav som den upphandlande myndigheten har angett som tillämpliga i upphandlingen. Vidare ska leverantören ange en del information som inte visas i visningsläget för upphandlande myndigheter.

Det är möjligt för upphandlande myndigheter att byta mellan visningsläget för upphandlande myndigheter och för leverantörer för att skaffa sig en bild av hur det ESPD-formulär man skapar kommer att se ut för leverantörerna.

Tänk på att:

 • Införandet av ESPD-systemet påverkar utformningen av den upphandlande myndighetens mallar och rutiner.
 • Den upphandlande myndigheten i upphandlingsdokumenten tydligt måste ange vilka uppgifter som de leverantörerna som vill använda sig av en egenförsäkran ska lämna i sin egenförsäkran och vilka bevis som de med anledning av denna kan avvakta till senare i upphandlingsprocessen att inkomma med.
 • Den upphandlande myndigheten kan välja att begränsa den begärda informationen avseende kvalificeringskraven i ett ESPD-formulär till en enda fråga om leveranterören uppfyller samtliga dessa krav (Ja/Nej).
 • Artikel 59 i LOU-direktivet (Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG)
 • ESPD-förordningen (Kommissionens genomförandeförordning [EU] 2016/7 av den 5 januari 2016 om fastställande av standardformuläret för det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet)
 • 15 kap. 1-2 §§ LOU (lagen [2016:1145] om offentlig upphandling).

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar