Leverantören upprättar en egenförsäkran

Leverantören hämtar, fyller i och översänder ESPD-datafilen

Leverantören skapar en egenförsäkran genom att hämta ESPD-datafilen och sedan ladda upp den i webbtjänsten för att fylla i relevant information.

Om den upphandlande myndigheten istället sparat ner och tillgängliggjort filen i PDF-format kan denna öppnas av leverantören i en PDF-läsare. Denna kan i sådant fall inte fyllas i med hjälp av webbtjänsten (som endast kan redigera filer i XML-format).

Ett ESPD-formulär ger en leverantörer möjligheten att, vad gäller många av de uppgifter som ska lämnas, ange länk till olika bevis. Enligt 15 kap. 5 § punkten 2 LOU gäller nämligen att en leverantör inte är skyldig att på begäran från den upphandlande myndigheten lämna in sådana bevis som myndigheten själv har möjlighet att kostnadsfritt få tillgång till direkt med hjälp av elektroniska medel.

Start

På denna sida anger leverantören att den är en leverantör (Jag är en ekonomisk aktör). Leverantören får sedan tre alternativ:

  1. Importera ett upphandlingsdokument
  2. Slå ihop två upphandlingsdokument
  3. Skapa svar

Om den upphandlande myndigheten har skapat en ESPD-datafil väljer leverantören här att ladda upp denna i webbtjänsten genom valet ”Importera ett upphandlingsdokument”. Funktionen ”Slå ihop två upphandlingsdokument” kan användas för att överföra information från en tidigare egenförsäkran till det ESPD-formulär som har skapats för den aktuella upphandlingen.

Under förutsättning att all relevant information tydligt framgår av upphandlingsdokumenten är det möjligt för en leverantör att upprätta en egenförsäkran även när den upphandlande myndigheten inte tillhandhållit en ESPD-datafil. I sådant fall väljer leverantören ”Skapa svar” istället för ”Importera ett upphandlingsdokument”.

Del I-II: ("Förfarande")

 

Del I: Information om upphandlingsförfarandet och den upphandlande myndigheten eller enheten

I denna del ska vissa grunduppgifter om upphandlingen lämnas. Dessa uppgifter är förifyllda om den upphandlande myndigheten tillhandahållit en ESPD-datafil.

Del II A: Information om den ekonomiska aktören

I denna del lämnar leverantören vissa grunduppgifter om sig själv.

På frågan ”Deltar den ekonomiska aktören i upphandlingsförfarandet tillsammans med andra aktörer?” ska en leverantör svara ”Ja” endast om den lämnar anbud som en del av en ”grupp av leverantörer”, i den mening som avses i 4 kap. 5 § LOU (t.ex. ett konsortium). Vid ett sådant gemensamt deltagande i upphandlingen ska samtliga leverantörer ge in en separat egenförsäkran. Information om att en leverantör avser att åberopa kapacitet hos ett annat företag ska inte anges här, det görs under Del II C.

Svenska leverantörer ska alltid svara "Nej" på frågan om de är registrerade i en "officiell förteckning". Några officiella förteckningar över godkända leverantörer har nämligen aldrig införts i Sverige.

Del II B: Information om den ekonomiska aktörens företrädare

Vilken information som en leverantör förväntas lämna under denna del bör närmare ha preciserats av den upphandlande myndigheten i något av de övriga upphandlingsdokumenten.

Om det inte närmare framgår vilken information som ska lämnas i denna del rekommenderar vi att leverantören uppger information avseende den eller de personer som har behörighet att företräda leverantören under det aktuella upphandlingsförfarandet. Detta bör som utgångspunkt motsvara det som i upphandlingssammanhang går under benämningen ”behörig företrädare”. Om den upphandlande myndigheten inte angett något annat borde leverantören inte behöva uppge samtliga personer som har behörighet att företräda leverantören under den aktuella upphandlingen. Det bör i sådana fall alltså räcka med att uppgifter avseende en person anges. Det finns dock inget som hindrar en leverantör från att uppge flera personer, detta görs genom att trycka på ”+” till höger i menyraden.

Del II C: Information om beroende av andra enheters kapacitet

Enligt 15 kap. 1 § andra stycket LOU gäller att om en leverantör åberopar andra företags (kallas ”enheter” i webbtjänsten) kapacitet ska leverantörens försäkran åtföljas av en separat egenförsäkran för vart och ett av de företag vars kapacitet åberopas. Om leverantören i detta avsnitt anger att den förlitar sig på andra företags kapacitet ska alltså dessa företag fylla separata egenförsäkringar.

Del II D: Information om underleverantörer vars kapacitet den ekonomiska aktören inte förlitar sig på

Enligt 17 kap. 6-7 §§ nya LOU får, och i vissa fall ska, den upphandlande myndigheten kräva att leverantörerna lämnar vissa uppgifter om sina underleverantörer. Detta avsnitt ska bara fyllas i om denna information uttryckligen begärs av den upphandlande myndigheten. Om leverantören svarar ”ja” på frågan öppnar sig ett fritextfält där leverantören anger ”de föreslagna underleverantörer som är kända”.

Del III (”Uteslutning”)

Här visas de obligatoriska uteslutningsgrunderna, samt de frivilliga uteslutningsgrunder som den upphandlande myndigheten har angett för den aktuella upphandlingen.

Grundinställningen i webbtjänsten är att svaret för samtliga dessa uteslutningsgrunder är förangivet som ”Nej”. Om leverantören ändringar någon av dessa svar till ”Ja” öppnas fritextfält där ytterligare information kring den aktuella uteslutningsgrunden ska uppges.

Del III D: Nationella uteslutningsgrunder

Det finns inga nationella uteslutningsgrunder i Sverige. Rutan i denna del ska därför alltid lämnas i dess förifyllda läge, ”Nej”.

Del IV (”Urval”)

Här ska leverantören intyga att den uppfyller kvalificeringskraven i upphandlingen. Detta visningsläge ser olika ut beroende på om den upphandlande myndigheten har angett att leverantörerna i Del IV α med ett enkelt ”Ja” kan intyga att de uppfyller samtliga kvalificeringskrav i upphandlingen eller om leverantörerna i Del IV A-D ska intyga att de uppfyller vart och ett av kvalificeringskraven. I det senare fallet ska leverantören lämna detaljerad information om på vilket sätt den uppfyller vart och ett av de för upphandlingen tillämpliga kvalificeringskraven. Även här finns det en möjlighet för leverantörerna att ange webblänkar till relevanta bevis.

Del V-VI (”Slut”)

Del V ("Minskning av antalet kvalificerade anbudsgivare")

Här ska leverantören ange på vilket sätt den uppfyller eventuella kriterier och regler för urval i tvåstegsförfaranden (s.k. begränsningskriterier) som den upphandlande myndigheten enligt 4 kap. 6-7 §§ LOU kan använda sig av. Denna information ska bara lämnas i sådana tvåstegsförfaranden där den upphandlande myndigheten faktiskt har uppställt begränsningskriterier.

Del VI (”Försäkran”)

Här ska leverantören slutligen intyga

  • att informationen den lämnat i sin egenförsäkran är korrekt;
  • att den på begäran och utan dröjsmål kan lämna in de bevis som egenförsäkran omfattar
  • att den samtycker till att myndighet själv inhämtar de bevis som leverantören eventuellt har länkat till i sin egenförsäkran.

I denna del finns också en möjlighet för leverantören att underteckna sin egenförsäkran om den upphandlande myndighet krävt det.

När leverantören har fyllt i sin egenförsäkran väljer den att spara filen (genom att ange ”översikt” längst ner på sidan och sedan ”Download as” på den nya sida som då öppnar sig). Leverantören kan sedan välja att spara filen i XML-format eller PDF-format eller i båda formaten. Webbtjänsten döper automatiskt filen till ”espd-response” men den kan enkelt döpas om av leverantören.

Filen kan sedan laddas upp i det upphandlingsverktyg som används i upphandlingen.

Steg i att använda kommissionens webbtjänst

  1. Upphandlande myndigheten skapar en ESPD-datafil
  2. Leverantören upprättar en egenförsäkran
  3. Upphandlande myndigheten granskar en egenförsäkran

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar