Dilemman

Nedan följer exempel på två dilemman kring korruption samt kommentarer till dessa.

Direktupphandling av tjänster från en tidigare medarbetare

Ledningen på en statlig myndighet har beslutat att alla medarbetare ska gå en jämställdhetsutbildning. Tidigare fanns kompetensen internt på HR-avdelningen, men i våras lämnade den medarbetaren myndigheten för en forskningstjänst inom detta område. Du är personalchef och får därför i uppgift att hitta en lämplig leverantör som kan genomföra utbildningsinsatsen.

Över en lunch med din tidigare medarbetare berättar du om utbildningsinsatsen och passar på att be om idéer till upplägg och även en prisuppskattning. Han känner ju till precis vilka särskilda utmaningar och vilken historik som finns i organisationen så alla idéer ligger helt i linje med vad du har tänkt dig. Däremot överraskar han dig med att erbjuda sig att ta uppdraget. Han har en enskild firma och får ta den typen av uppdrag vid sidan av sin tjänst på universitetet. Han föreslår en ersättning som vida understiger dina egna kalkyler; tio halvdagstillfällen för 110 000 kronor! Accepterar du erbjudandet?

Upphandlingsmyndigheten kommenterar

Värdet av inköpet av utbildningsserien understiger vid första anblick beloppsgränsen för när det är möjligt att direktupphandla på grund av lågt värde. Myndigheten behöver dock kontrollera att det sammantagna värdet av inköp av samma slags tjänster under året inte överstiger denna gräns. Om det sammantagna värdet överstiger beloppsgränsen för lågt värde så skulle inköpet sannolikt bli en otillåten direktupphandling. Om det inte gör det så finns det andra aspekter att ta ställning till. Det är då tillåtet att vända sig direkt till en leverantör enligt upphandlingslagstiftningen. Frågan är om det är otillåtet enligt någon annan lagstiftning eller helt enkelt olämpligt av andra skäl.

Det ser inte ut att vara något mutbrott eftersom du inte blir lovad eller tar emot någon otillbörlig förmån.

Kan det vara en otillbörlig fördel för din tidigare kollega att få utföra utbildningarna?

Vissa organisationer har riktlinjer för hanteringen av direktupphandlingar som anger att någon form av konkurrensutsättning ska ske över ett visst belopp. Det kan handla om att begära in offert från ytterligare en eller två leverantörer. Efter en sådan konkurrensutsättning kommer du att vara säker på om det första förslaget faktiskt är det bästa ur ett affärsmässigt perspektiv.

Har det någon betydelse att leverantören är din tidigare kollega? Kan du till exempel vara jävig genom att din opartiskhet kan ifrågasättas? I sådant fall ska du överlämna ärendet till någon annan.

Slutligen; skulle du kunna försvara ditt beslut om det uppmärksammades i media?

Det viktigaste är att du fattar ett medvetet beslut som myndigheten kan stå för.


För att fira en leverans bjuder leverantören på affärslunch

Att införa e-handel i det kommunala bolaget, det var något helt annat än vad du någonsin hade kunnat ana. Inköpsavdelningen, där du arbetar som upphandlare, och it-avdelningen har arbetat tätt ihop med konsultföretaget som tilldelades uppdraget att leda införandet. Det har varit utdraget och slitsamt med många oväntade hinder som ni tillsammans i arbetsgruppen har överkommit. Och lika många sena kvällar med hämtpizza. När ni äntligen har uppnått en viktig delleverans är alla överens om att ni måste fira detta på något sätt.

Leverantören är väl införstådd med de särskilda förutsättningar som gäller för offentligt ägda bolag och vill inte försätta någon av medarbetarna i en obekväm situation. Projektledaren hos leverantören säger därför att hon stoppar tillbaka biljetterna till Idrottsgalan i fickan och frågar om de i stället får bjuda hela arbetsgruppen på en affärslunch kommande fredag. Hur ställer du dig till förfrågan?

Institutet mot mutor kommenterar

Exemplet aktualiserar bland annat frågan om vad som är tillåtet att bjuda på respektive bli bjuden på inom ramen för relationer mellan företrädare för ett kommunalt bolag respektive leverantörsföreträdare. Vägledning i sådan situation kan hämtas från Näringslivskoden.
Både en affärslunch och biljetter till Idrottsgalan är förmåner enligt kodens definition.
Enligt koden är det inte tillåtet att lämna förmåner till personer som beslutar om offentlig upphandling.

Enligt Näringslivskoden kan det däremot vara tillåtet att ge förmåner till andra anställda än de som beslutar om offentlig upphandling på ett kommunalt bolag. Vid avgörande om det är tillåtet ska man ta hänsyn till samtliga av följande faktorer:

  1. förmånens värde
  2. mottagarens position
  3. förmånens art
  4. mottagarkretsen och formerna för erbjudandet av förmånen.

När det gäller förmånens värde ökar risken att en förmån står i strid med koden ju högre värdet är, såväl ekonomiskt som personligt. När det gäller mottagarens position förespråkar koden särskild försiktighet generellt med att lämna förmåner till anställda inom kommunala bolag. När det gäller typen av förmån beror det på kopplingen mellan förmånen och mottagarens arbetsuppgifter. Ju svagare kopplingen är, desto mer talar för att förmånen inte är tillåten. Den sista bedömningspunkten om mottagarkretsen och formerna för erbjudandet av förmån innebär att en förmån av evenemangskaraktär helst ska riktas till en obestämd krets av personer snarare än enskilt utvalda samt vara riktad till mottagarens arbetsgivare som bestämmer vilken anställd som är bäst lämpad att delta på evenemanget. Det är också viktigt att förmånen är förenlig med mottagarens policy.

En förmån som är tillåten enligt koden är till exempel att diskutera arbetsrelaterade frågor över en måltid.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Mer på vår webb