Insikt: utbilda och skapa dialog om korruption

Utbilda all personal i korruption

En förklaring till ett korrupt beteende kan vara att medarbetarna inte är införstådda med var gränserna går för vad som är accepterat och vad som inte är det. Det är därför viktigt att utbilda personalen i dessa frågor, så att det inte råder några tveksamheter om vad som gäller.

 Använd gärna Upphandlingsmyndighetens utbildningsmaterial (PPT)

Antikorruptionsutbildning för nyanställda

Se till att det ingår utbildning i antikorruption i introduktionen för nyanställda. Det är ett sätt att säkerställa att alla känner till vad som gäller. Det hjälper även till att hålla utbildningen aktuell.

Klargör att det finns risk för korruption i organisationen

Många tror inte att det finns risk för korruption i Sverige och avfärdar därför företeelsen. Denna inställning kan bero på en bristande insikt om vad korruption egentligen är. Undersökningar visar dock att en stor andel av medborgarna upplever att korruptionen har ökat i Sverige.

En skada till följd av att korruption har uppstått i organisationen kan vara att förtroendet hos allmänheten för organisationen skadas. Att reparera en sådan skada tar ofta lång tid. Det är därför viktigt att inte nöja sig med att säkerställa att korruption inte uppstår i organisationen. Det bör även vara en målsättning att arbeta för att medborgarna ska uppleva att det inte förekommer korruption i organisationen, eller åtminstone att det förekommer i mycket liten omfattning.

Fastställ en definition av korruption

Se till så att alla pratar om samma sak i organisationen och definierar korruption på samma sätt. För inspiration, se definitioner av bland annat

Utbilda all personal i offentlig upphandling

Offentlig upphandling är ett riskområde för korruption och den lagstiftning som reglerar inköp inom offentlig upphandling är en så kallad antikorruptionslagstiftning. Eftersom många medarbetare någon gång kommer i kontakt med inköpsarbetet eller leverantörerna bör samtliga medarbetare få utbildning i regelverket för upphandling och i organisationens inköpsprocess.

Ett baskrav bör vara att alla medarbetare har tillräcklig kompetens att avgöra när de ska kontakta inköpsfunktionen eller en annan funktion med särskild kunskap om offentlig upphandling. Upphandlare, som tillämpar upphandlingslagstiftningen dagligen, har ofta god kunskap om korruption och vet hur man ska gå tillväga för att minska risken för korruption i det praktiska genomförandet av ett inköp. Om en medarbetare saknar kunskap om upphandlingsregelverket kan det utnyttjas av oseriösa leverantörer, som ser ett tillfälle att påverka valet av leverantör.

Utbildning i offentlig upphandling kan till exempel läggas in som en del av introduktionen av nya medarbetare.

Levandegör teorin från grundutbildningen

Diskutera praktiska dilemman med jämna mellanrum. Även om samtliga medarbetare har kunskap om grunderna och definitionen, är det oftast inte förrän man beskriver en hypotetisk situation som det blir tydligt var gränserna går i det dagliga arbetet. Korruption är inte ett problem som kan lösas med punktinsatser. Att repetera korruptionsutbildningen för ofta kan upplevas som tjatigt av medarbetare. Att istället arbeta med dilemman är däremot ett sätt att hålla diskussionen levande utan att det upplevs som repetition.

Använd gärna Upphandlingsmyndighetens dilemman

Det finns även andra aktörer som har tagit fram dilemman inom korruptionsområdet, till exempel Sveriges kommuner och regioner, Värdegrundsdelegationen och Statskontoret.

Genomför kontinuerliga riskanalyser

För att göra organisationen medveten om riskområden och kunna bedriva ett effektivt antikorruptionsarbete bör riskanalyser göras löpande. Bestäm hur ofta riskanalysen ska uppdateras. I riskanalysen identifieras, värderas och prioriteras korruptionsriskerna i verksamheten. Med resultatet av riskanalysen som grund kan ni arbeta vidare med hur de prioriterade riskerna ska hanteras.
Läs mer i Ekonomistyrningsverkets rapport 2016:24 om en metod för riskvärdering och Statskontorets rapport Myndigheternas arbete för att förebygga och upptäcka korruption, 2015:23.

Säkerställ att korruptionsaspekter finns med i organisationens styrdokument

Följande styrdokument som har en koppling till korruption bör finnas i organisationen:

  • antikorruptionspolicy
  • inköpspolicy
  • representationspolicy och
  • resepolicy.

Av styrdokumenten och tillhörande stöddokument, som riktlinjer och checklistor, bör det framgå vad som händer om det skulle uppstå en korruptionsmisstanke. I styr- och stöddokumenten för inköp kan man till exempel ange att jävsdeklarationer för dem som deltar i ett inköpsprojekt ska tas fram som en del i planeringen av inköpet.

Ett annat exempel är att avidentifiera anbuden när en kvalitativ bedömning ska göras vid utvärderingen av anbuden. Det är viktigt att reglerna och riktlinjerna är anpassade till den specifika verksamheten. För att framtagna styr- och stöddokument inte enbart ska bli skrivbordsprodukter bör de tas fram tillsammans med de medarbetare som ska tillämpa dem.

Skapa en rutin för att löpande informera alla leverantörer

Informera alla leverantörer, inklusive anbudsgivare, om den upphandlande myndighetens eller enhetens regler och riktlinjer i korruptionsfrågor. Förutom att ge allmän information kan man till exempel klargöra att leverantörer inte bör utsätta medarbetarna för påtryckningar.

Eftersom det inte är tillåtet för medarbetarna att acceptera erbjudanden om sommarpresenter, julgåvor, julbord med mera, kan man även be leverantörer att undvika sådana initiativ. Informera gärna leverantörerna om Näringslivskoden som förvaltas av Institutet mot Mutor.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar