Integritet: våga agera i enlighet med insikten

Arbeta med organisationens värdegrund

Säkerställ att arbetet med värdegrunden ansluter till antikorruption. Det är viktigt att verka för en gemensam uppfattning om värdegrundens innebörd och för att en gemensam kultur ska genomsyra hela organisationen, även på lokala kontor.

Tydliggör chefernas avgörande roll i antikorruptionsarbetet

För att varje medarbetare ska våga agera i enlighet med det som kommuniceras i organisationens korruptionsutbildning är det viktigt att ledningen visar vägen. Varje chef bör vara insatt i frågorna och skapa ett klimat som uppmanar medarbetarna till att ta upp misstankar eller tveksamheter som uppstår i det dagliga arbetet. Arbetsklimatet ska uppmuntra till att diskutera gränsdragningsproblematik och inte tysta ned eller ignorera den.

Utse en funktion som har ansvar för antikorruptionsfrågor

Den som ansvarar för antikorruptionsfrågor blir den upphandlande myndigheten eller enhetens specialist på området. Funktionen bör dessutom finnas på hög nivå i organisationen, gärna direkt underställd högsta ledningen. För att internrevisionen ska kunna utvärdera arbetet med antikorruption i organisationen kan det vara lämpligt om funktionen som ansvarar för detta inte är internrevisionen själv.

En tillitsbaserad styrning kan bidra till att risken för korruption minskar

Att känna stolthet för sitt yrke och tillit från ledningen skapar bättre förutsättningar att våga säga nej och handla enligt organisationens värdegrund. Ledningen bör efterfråga och respektera medarbetarnas bedömningar och sakkunskap.

Läs om att arbeta med tillitsbaserad styrning på Tillitsdelegationens webbplats

Delta i externa nätverk

Externa nätverk med andra organisationer där korruptionsfrågor diskuteras kan ge goda exempel och inspel till hur ert arbete med att förebygga korruption ska utvecklas.

Gör det tydligt och enkelt för medarbetarna att rapportera en misstanke om korruption

Se till att det finns flera vägar för medarbetarna att rapportera misstankar om korruption som gäller någon av de personer som sitter i ledningen eller tillhör internrevisionen. Det kan finnas skäl att inrätta ett etikråd eller en antikorruptionsgrupp i organisationen som medarbetarna kan rapportera misstankar till. Det är viktigt att rapporteringen kan ske anonymt om medarbetarna vill det. Glöm inte att offentlighetsprincipen kan påverka möjligheterna att utlova anonymitet, om den är tillämplig i er organisation. Det finns exempel på organisationer som i stället för att ta emot tips internt har inrättat ett visselblåsarsystem hos en extern – privat – aktör. Detta kan öka möjligheterna för att medarbetare ska våga rapportera in misstankar, om den externa aktören uppfattas som oberoende.

För inspiration:
Göteborgs stads visselblåsarfunktion

Med en centraliserad och självständig inköpsfunktion minskar risken för påverkan

För att underlätta för inköpsfunktionen att förhålla sig opartisk genom hela inköpsprocessen kan det vara lämpligt att separera inköpsfunktionen från de verksamheter vars behov ska tillgodoses. Ibland kallas dessa för beställarorganisationerna, förvaltande organisation eller helt enkelt för verksamheten. Detta kan jämföras med att ha en helt decentraliserad inköpsfunktion; då är inköpskompetensen utspridd på de olika verksamheterna.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar