Nationella upphandlingsstrategin

Som ett led i arbetet med att utveckla de offentliga upphandlingarna har regeringen tagit fram en nationell upphandlingsstrategi. Den innehåller sju inriktningsmål som upphandlande myndigheter och enheter kan arbeta utifrån för att utveckla sitt strategiska arbete med offentliga inköp.

Den nationella upphandlingsstrategin riktar sig främst till de statliga myndigheterna. Det är regeringens önskan och avsikt att statliga myndigheter genomför innehållet i strategin. Samtidigt konstateras att kommuner och regioner står för en stor del av de offentliga inköpen i Sverige. Regeringen vill därför verka för att företrädare för kommuner och regioner, samt andra upphandlande myndigheter och enheter, tar fram styrande dokument med upphandlingsstrategin som grund.

När den nationella upphandlingsstrategin beslutades fick Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att genomföra och följa upp strategin. Vi ska verka för att den nationella upphandlingsstrategin får genomslag. Det sker genom att informera och vägleda upphandlande myndigheter och enheter att utveckla sitt strategiska arbete med inköp och upphandling. Dessutom har vi i uppdrag att följa upp hur upphandlingsstrategin har påverkat myndigheters inköpsarbete och vilka övriga effekter som kan påvisas med anledning av strategin. De offentliga inköpen kommer att spela en avgörande roll för Sveriges nationella genomförande av FN:s Agenda 2030 för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling.

Vi ser stora möjligheter med att använda offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg för att både nå organisationens mål och samtidigt möta samhällsutmaningarna. Att arbeta utifrån den nationella upphandlingsstrategin skapar förutsättningar för sunda offentliga affärer – med målet att de 700 miljarderna ska ge bästa möjliga nytta för medborgarna. Offentliga affärer behöver vara träffsäkra.

Sju inriktningsmål

NUS Strategi_handling_NUS_mal.jpg

Den nationella upphandlingsstrategin innehåller sju inriktningsmål som syftar till att lyfta det offentliga inköpet till en strategisk nivå. Det första inriktningsmålet, Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär, är det övergripande målet. Övriga sex mål är vägar till det övergripande målet. De beskriver vilka delar som behöver ingå för att det offentliga köpet ska bidra till att utveckla den offentliga verksamheten.

  1. Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär.
  2. Effektiva offentliga inköp.
  3. En mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens.
  4. En rättssäker offentlig upphandling.
  5. En offentlig upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar.
  6. En miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling.
  7. Offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle.

Ett mer strategiskt förhållningssätt till offentliga inköp

Ett strategiskt inköpsarbete kan ta sig många former och uttryck, vilket framgår av den nationella upphandlingsstrategin. Där pekas den strategiska aspekten av inköp ut som en viktig grund för att skapa effektiva offentliga inköp och goda affärer.
I det sammanhanget lyfts behovet fram av en förbättrad inköpsstatistik.

Läs mer om hur din organisation kan arbeta strategiskt med inköp i Trendens-artikeln Från strategi till handling

Uppföljning av den nationella upphandlingsstrategin

Vi har sedan den nationella upphandlingsstrategin lanserades följt och utvärderat förändringsarbetet som pågår i offentlig sektor. Inköps- och upphandlings­funktionerna i Sverige har påbörjat arbetet med att strukturera sina funktioner på ett strategiskt sätt, och styrdokument som behandlar inköpsfrågor finns i många fall. Det här arbetet behöver dock fortsätta för att säkerställa att riktlinjerna implementeras i orga­nisationen: med mål, rutiner och nya arbetssätt som resultat. I våra uppföljningar har vi sett ett glapp mellan beslutsfattare och inköpsorganisation, detta behöver täppas till. 

Löpande utvärdering

Vi genomför löpande utvärderingen av arbetet med inriktningsmålen:

  • 2016 genomfördes en enkätundersökning för att klargöra utgångsläget (nollmätning).
  • 2018 genomfördes en uppföljande enkätundersökning gällande status för strategin, i samarbete med MIND Research. Målgrupp för undersökningen var upphandlingschefer i kommuner, regioner, statliga myndigheter och offentligt ägda bolag. 

Undersökningen 2018 syftade till att ge en samlad bild av hur organisationerna arbetar med upphandling och inköp, samt att ge svar på hur väl offentliga organisationer känner till målsättningarna i regeringens nationella upphandlingsstrategi. Resultat av 2018 år undersökning:

Sammanfattande bild av resultatet av 2018 års undersökning (förändring inom parentes).

 

Svarsfrekvens och grupp

Organisation Urval Antal svar Svarsfrekvens
Statliga myndigheter 230 135 58,3 %
Landsting 21 9 42,9 %
Kommuner 288 134 46,5 %
Bolag 1117 187 16,7 %
Totalt 1656 465 28,1 %

Utveckling av arbetet med strategin

För att förflytta sig från nuläget till ett önskat läge krävs naturligtvis åtgärder på flera olika områden. Eftersom de offentliga inköpen utgör 17 procent av bruttonationalpro­dukten (BNP) i Sverige finns det stor potential att diskutera inköpens bidrag för att lösa samhälleliga utmaningar. Samtidigt är det viktigt att upphandling och inköp också fungerar i praktiken. Olika organisationer har olika utmaningar, men också möjligheter. Det kan röra sig om att bedriva mer verksamhet till en mindre kostnad eller att nå andra mål som exempelvis en fossilfri fordonsflotta.

Åtgärder.png

Den nationella upphandlingsstrategin omfattar flera områden som tillsammans, eller var för sig kan bidra till ökad nytta för medborgarna. Det första steget för att förverkliga målen i strategin är att sätta upp en handlingsplan utifrån den egna organisationens mål, förutsättningar, upp­drag och behov.

Är du intresserad av mer om förändringsarbete, läs vidare i Trendens

Senast uppdaterad:

Relaterad information

För dig som vill läsa mer

StrategikollenPuff.jpg

STRATEGIKOLLEN

Använd Strategikollen för att uppskatta nivån på din organisations strategiska inköpsarbete. Du kommer att kunna jämföra med vad andra har svarat och få tips på hur ni kan arbeta vidare.