• NUS_2.jpg

Mål 2 - Effektiva offentliga inköp

Offentlig upphandling som karaktäriseras av effektiva inköps- och upphandlingsförfaranden ger mervärde för pengarna.

God inköpskompetens är en förutsättning för goda affärer. För att nå målet ska forskning på upphandlingsområdet beaktas, liksom kostnader ur ett livscykelperspektiv. Övergången till en elektronisk inköpsprocess säkerställer effektiviteten.

Hög inköpskompetens i organisationen är avgörande för den goda affären och för att förflytta inköpet till en strategisk nivå. I nollmätningen bedöms frågan om den egna organisationen har rätt kunskap högt (3,6 av 5). Upphandlingsmyndighet­ens bedömning är att de personer som är direkt berörda av inköpet, såsom inköpare, upphandlare, beställare och aktiv kravställare, ofta har hög kunskap. Risken är dock stor att kunskapen hos andra funktioner i organisationen är lägre.

Att tillvarata forskning på upphandlingsområdet är ett område med stor potential. Nollmätningen visar på en låg självskattning (2,0 av 5).

Den nya lagstiftningen betonar betydelsen av att använda livscykel­kostnadsanalyser för att säkerställa att den totalt sett billigaste produk­ten eller varan köps in. Självskattningen visar ett generellt lågt index på total nivå (2,4), medan landsting­en har ett högre index (3,4). Kanske har de andra organisationstyperna något att lära av landstingen.

Det finns stor potential och outforskade möjligheter inom området. Ett exempel är att byta ut begreppet livscykelkostnad mot totalkostnad. Totalkostnad inbegriper inte bara produktens livslängd utan även den interna kostnaden för exempelvis personal eller lokaler. Med detta perspektiv kan strategiska beslut om förändrade arbetssätt i förlängningen leda till miljöförbättringar och minskade kostnader.

Självskattningen visar tydligt att två områden är mer mogna för över­ gången till en elektronisk inköps­ process. Index är högt för användning av elektroniska upphandlings­ och inköpsverktyg (4,1) och leverans och faktura (3,5). Index är dessvärre lägre för elektroniska beställningssystem (3,0). Regeringen anser att digitali­seringen är ett verktyg för att uppnå det förvaltningspolitiska målet om en rättssäker och effektiv förvaltning, med väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet. Att utveckla de elektroniska verktygen för upphand­ling och inköp är en del av det.

Erfarenheter från Skottland visar att en sammanhållen elektronisk inköpsprocess lönar sig.

Resultat från nollmätning mål 2 (utdrag ur vår rapport Trendens 1 2017)

Resultat från nollmätning mål 2 (utdrag ur vår rapport Trendens 1 2017)

Klicka på tabellen ovan för att öppna i större format.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar - mål 2