• NUS_2.jpg

Mål 2 – Effektiva offentliga inköp

Offentlig upphandling som har effektiva inköps- och upphandlingsförfaranden ger mer värde för pengarna.

Fokus på effektivare offentliga inköpen handlar både om vad som upphandlas och hur processen i sig effektiviseras. Sedan de nya direktiven på upphandlingsområdet presenterades 2014 har fokus på effektivare inköp ökat. Ett sätt att uppnå det är att digitalisera inköpsprocessen.

Mål, rutiner och nya arbetssätt

Genom effektiva inköp kan den bästa affären uppnås utifrån behov, kostnad, kvalitet och andra krav. Eftersom det handlar om stora belopp kan en förhållandevis måttlig prissänkning med bibehållen kvalitet leda till besparingar, till exempel genom en sammanhållen digital inköpsprocess, bättre samordning eller mer noggrant genomförd avtalsuppföljning och utvärdering.

Den offentliga sektorn behöver säkerställa att det som köps in blir ekonomiskt fördelaktigt ur ett totalkostnadsperspektiv. Man bör till exempel inte bara se till anskaffningskostnaden utan även ta hänsyn till den totala kostnaden över tid för användandet av varan eller tjänsten.

God inköpskompetens och tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter är viktiga  förutsättningar för effektiva offentliga inköp. För att nå målet är det också viktigt att kostnader ur ett livscykelperspektiv beaktas.

Det finns stor potential och outforskade möjligheter inom området. Ett exempel är att byta ut begreppet livscykelkostnad mot totalkostnad. Totalkostnad inbegriper inte bara produktens livslängd utan även den interna kostnaden för exempelvis personal eller lokaler. Med detta perspektiv kan strategiska beslut om förändrade arbetssätt i förlängningen leda till miljöförbättringar och minskade kostnader.

Regeringen anser att digitali­seringen är ett verktyg för att uppnå det förvaltningspolitiska målet om en rättssäker och effektiv förvaltning, med väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet. Att utveckla de elektroniska verktygen för upphandling och inköp är en del av det. De offentliga inköpen kommer att förändras till följd av regeringens satsning på digital förnyelse av det offentliga Sverige. Fokus ligger på att effektivisera verksamheten och skapa nytta för medborgarna. Läs mer om hur satsningen på det digitala ger följdeffekter på de offentliga inköpen.

Utveckling av mål 2

Självskattningen för 2018 på total nivå visar på marginell ökning från 2016 till 2018 från en relativt låg nivå 3,1 till 3,2. De statliga myndigheterna står i princip för hela ökningen och kommuner (3,2), regioner (3,8) och bolag (3,2) står stilla på samma nivå som 2016. Det innebär att statliga myndigheter, kommuner och bolag nu ligger på samma genomsnittlig nivå (3,2) medan regioner fortfarande ligger på en högre nivå (3,8). Det kan delvis förklaras av att större offentliga organisationer ofta brukar ha lättare att avsätta resurser för detta förändringsarbete. 

Mål 2.PNG

Detaljerna i mätningen visar att statliga myndigheter gör sin största ökning inom frågorna som berör digitalisering av inköp för både upphandling, beställningar och leverans- och fakturahantering.

Upphandlingslagstiftningen betonar betydelsen av att använda livscykelkostnadsanalyser för att säkerställa att den totalt sett billigaste produk­ten eller varan köps in. Självskattningen visar på en liten ökning från ett generellt sett lågt index på total nivå (2,4 till 2,6), medan landsting­en har ett högre index som sjunkit något (3,4 till 3,3).

Mätningen visar tydligt ett område som är moget för över­gång till en elektronisk inköps­process. Index ökar kraftigt för användning av elektroniska upphandlings­ och inköpsverktyg när det gäller upphandling av varor och tjänster (4,1 till 4,5) men viss ökning också för beställning av varor och tjänster (3,0 till 3,2) och för hantering av leverans och faktura (3,5 till 3,6).

Resultatet från enkätundersökningen om status för nationella upphandlingsstrategin och inriktningsmål 2. 

Mer läsning om nollmätning i vårt magasin Trendens 1 2017

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar – mål 2

StrategikollenPuff.jpg

STRATEGIKOLLEN

Använd Strategikollen för att uppskatta nivån på din organisations strategiska inköpsarbete. Du kan jämföra med vad andra har svarat och få tips på hur ni kan arbeta vidare.