• NUS_3.jpg

Mål 3 - En mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens

En väl fungerande konkurrens är en förutsättning för en god affär. Regeringen vill förbättra förtroendet för den offentliga affären och förutsättningarna för konkurrens.

Det behövs ett leverantörsperspektiv i upphandlingarna samt bättre interaktion och mer dialog mellan upphandlande myndigheter eller enheter och leverantörer. Regering­en vill ge rätt förutsättningar för små och medelstora företag att konkurrera på lika villkor om offentliga kontrakt.

I nollmätningen är det samman­vägda medelvärdet för inriktnings­ målet 3,3 på en femgradig skala. Index totalt för om organisationen har förtroende för sina leverantörer ligger på 3,8. Det lägsta värdet gäller frågan om organisationen arbetar för att företag från andra länder ska kunna lämna anbud i upphandlingar (2,2).

Det är positivt att upphandlingschefer i offentlig sektor i hög utsträckning (3,7) anser att konkurrensen i upphandlingar fungerar. Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverkets statistikrapport visar att det är angeläget att upphandlande myndigheter fortsätter arbeta för att fler organisationer, såväl stora som små, ska bli intresserade av offentliga upphandlingar. När fler företag och organisationer kan och vill lämna anbud vid offentliga upphandlingar stärks konkurrensen.

Resultatet i nollmätningen visar att upphandlingschefer i stat, kommun och landsting samt bolag i hög utsträckning (medelvärde 3,6) anser att de arbetar för att underlätta för små och medelstora företag att delta i upphandlingar. Statistikrapporten bekräftar detta. Hela 87 procent av de företag som lämnar anbud till stat, kommuner och landsting är små eller medelstora företag. Från företagens perspektiv är det viktigaste inte att delta i upphandlingar, utan att vinna kontrakt. Samma rapport visar att små och medelstora företag tillsammans står för drygt 72 procent av de anbud som kontrakteras, medan stora företag står för drygt 24 procent av totala kontrakterade anbud. Den nya lagstiftningen innehåller ytterligare möjligheter och skyldigheter som syftar till att främja de små och medelstora företagens medverkan i offentlig upphandling.

Inköpsstrategiskt perspektiv för ökad mångfald

Utvecklingen mot ett inköpsstrategiskt perspektiv skapar förutsättningar för     ökad mångfald på leverantörsmarknaderna – något som i sin tur ger en bättre konkurrenssituation. I det strategiska inköpsarbetet ingår att kartlägga och förstå leverantörs­marknaderna så att de krav som ställs leder till optimala lösningar i förhållande till organisationens uppdrag och mål. Genom att inkludera dessa perspektiv på ett tidigt stadium i det strategiska arbetet skapas möjligheter för nya leverantörer och aktörer. Väl förankrade inköpsstrategier och ett faktabaserat och metodiskt inköpsarbete leder till en stabilitet och förutsägbarhet som ger ett förtroende i för­hållandet till leverantörsmarknaderna.

I rapporten Vad en upphandlande myndighet inte behöver göra (2016) belyser Svenskt Näringsliv den kritik som ofta riktas mot upphandlingslagstiftningen. Svenskt Näringsliv konstaterar att kritiken i allt väsentligt baseras på missuppfattningar.
Lagstiftningen på upphandlings­området anses inte utgöra ett hinder mot att genomföra goda offentliga affärer, utan ger upphandlande myndigheter goda möjligheter att genomföra upphandling och utforma avtal som bäst svarar mot organisationens behov. Svenskt Näringsliv ger förslag på ett antal handlingsregler som kan bidra till att missuppfattningar undviks. Tydlighet vid kvalificerig och utvärdering, förenklingar som ger möjligheter för ökad konkurrens samt ändamålsenliga avtal är tre exempel.

Resultaten från Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverkets statistik­rapport visar att små och medelstora företag deltar i offentliga upphand­lingar och vinner kontrakt. Ändå låter det ofta annorlunda i debatten.

Med stor sannolikhet är dessutom små och medelstora företag ofta underleverantörer till de stora företag som står för de 24 procenten av vunna kontrakt. Det kan vara intressant att ta reda på orsakerna till detta gap. En del av utvecklingen inom målet kan vara att djupare undersöka och ta reda på mer fakta om dessa förhållanden. Ett fördjupningsarbete kan vara att titta på uppgifter om vad de upphandlande myndigheterna faktiskt köper in.

Resultat från nollmätning mål 3 (utdrag ur vår rapport Trendens 1 2017)

Klicka på tabellen ovan för att öppna i större format.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar - mål 3