• NUS_3.jpg

Mål 3 – En mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens

En väl fungerande konkurrens är en förutsättning för en god affär. Förtroendet för den offentliga affären och förutsättningarna för konkurrens är viktiga komponenter.

Det behövs leverantörsperspektiv i upphandling, bättre interaktion och mer dialog mellan upphandlande myndigheter och enheter tillsammans med leverantörer. Att skapa en välkomnande och attraktiv marknad innebär att det finns förutsättningar för alla leverantörer, även små och medelstora företag, samt idéburna organisationer, att konkurrera på lika villkor om offentliga kontrakt.

Utveckling av mål 3

Resultatet av uppföljningsmätningen år 2018 visar på störst förbättring för statliga myndigheter, före kommuner. Utvecklingen för offentligt ägda bolag är oförändrad och för regioner negativ, i jämförelse med nollmätningen från år 2016.

I mätningen 2018 har det sammanvägda medelvärdet för inriktningsmålet ökat från 3,3 år 2016 till 3,5 på en femgradig skala. Index totalt för om organisationen har förtroende för sina leverantörer har ökat från 3,8 till 3,9. Det lägsta värdet gäller frågan om organisationen arbetar för att leverantörer från andra länder ska kunna lämna anbud i upphandlingar. Det var också denna fråga som visade den största förändringen med en ökning från 2,2 till 2,5.

Mål 3.PNG

Vi ser också att upphandlingschefer i offentlig sektor i något högre grad 2018 anser att konkurrensen i upphandlingar fungerar bra. Detta värde ökade till 3,8, från 3,7 år 2016. Vår statistikrapport (framtagen i samarbete med Konkurrensverket) visar däremot ett nedåtgående antal anbud per upphandling i genomsnitt under samma period, och därmed en fortsatt försvagad konkurrens totalt sett. Det är därmed angeläget att upphandlande myndigheter och enheter medvetet, och aktivt arbetar, för att fler organisationer, såväl stora som små, ska bli intresserade av offentliga upphandlingar. När fler vill, kan och får lämna anbud i sund konkurrens, stärks förtroendet för offentliga affärer och en välkomnande och attraktiv offentlig marknad utvecklas.

Resultatet från enkätundersökningen om status för nationella upphandlingsstrategin och inriktningsmål 3

Mer läsning om nollmätning i vår rapport Trendens 1 2017

Små och medelstora företag

Resultatet i mätningen från 2018 visar att upphandlingschefer i stat, kommun och landsting samt bolag anser att de i något ökad utsträckning arbetar för att underlätta för små och medelstora företag att delta i upphandlingar. Medelvärdet ökade här till 3,7 från 3,6 från år 2016.

Statistikrapporten visar att 88 procent av de företag som lämnar anbud till stat, kommuner och landsting är små eller medelstora företag, samtidigt som 69 procent av alla anbud kommer från denna grupp. Det innebär att stora företag är mer aktiva som anbudsgivare, samt att små och medelstora företag med stor sannolikhet deltar som underleverantörer till dessa.

Värt att notera här är att 99,9 procent av antalet företag i Sverige är små eller medelstora och att Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2014 visar att cirka 14 procent av de små och medelstora företagen i Sverige har medverkat vid en offentlig upphandling under de senaste 12 månaderna. I undersökningen framgår också att andelen företag som deltar i offentlig upphandling ökar ju större företagen är. Det bör därför finnas potential för fler, främst bland mindre företag, att delta i offentliga upphandlingar.

Statistikrapporten visar också att små och medelstora företag tillsammans står för drygt 70 procent av de anbud som kontrakteras, medan stora företag står för drygt 26 procent av totala kontrakterade anbud.

Idéburna organisationer

Under 2018 inledde vi ett arbete att främja idéburna organisationers medverkan i offentlig upphandling. För att följa upp upphandlande myndigheters och enheters arbete med att underlätta deltagande i upphandling från dessa organisationer, inkluderar 2018 års mätning en ny fråga. Denna fråga ska fungera som nollmätning för detta arbete.

I svaren framgår att regioner i högre grad än övriga anser sig arbeta för att underlätta för idéburna organisationer att delta i upphandlingar.

Fler leverantörer ger en hållbar framtid

Det finns många möjligheter för upphandlande myndigheter och enheter att i det egna arbetet främja små och medelstora företagens medverkan i offentlig upphandling. Upphandlingar som välkomnar och möjliggör för fler att lämna anbud, bidrar till en ökad vilja hos leverantörer av relevanta lösningar, att delta.

En ökad konkurrens innebär effektivare användning av skattemedel, men också bättre inflöde av hållbara alternativ i offentliga verksamheter. Ökad konkurrens bidrar även till att öka takten i omställningen till ett hållbart och fossilfritt samhälle och har stor strategisk betydelse för framtiden.

Inköpsstrategi för ökad mångfald av leverantörer

Utvecklingen mot ett inköpsstrategiskt perspektiv skapar förutsättningar för ökad mångfald på leverantörsmarknaderna – något som i sin tur ger en bättre konkurrenssituation. I det strategiska inköpsarbetet ingår att kartlägga och förstå leverantörsmarknaderna så att de krav som ställs leder till optimala lösningar, i förhållande till organisationens uppdrag och mål. Genom att inkludera dessa perspektiv på ett tidigt stadium i det strategiska arbetet, skapas möjligheter för nya leverantörer och aktörer. Väl förankrade inköpsstrategier och ett faktabaserat och metodiskt inköpsarbete, leder till en stabilitet och förutsägbarhet som ger ett förtroende i förhållandet till leverantörsmarknaderna.

I rapporten Vad en upphandlande myndighet inte behöver göra (2016) belyser Svenskt Näringsliv den kritik som ofta riktas mot upphandlingslagstiftningen. Svenskt Näringsliv konstaterar att kritiken i allt väsentligt baseras på missuppfattningar. Lagstiftningen på upphandlingsområdet anses inte utgöra ett hinder mot att genomföra goda offentliga affärer, utan ger upphandlande myndigheter och enheter goda möjligheter att genomföra upphandling och utforma avtal som bäst svarar mot organisationens behov. Svenskt Näringsliv ger förslag på ett antal handlingsregler som kan bidra till att missuppfattningar undviks. Tydlighet vid kvalificering och utvärdering, förenklingar som ger möjligheter för ökad konkurrens samt ändamålsenliga avtal är tre exempel.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar – mål 3

StrategikollenPuff.jpg

STRATEGIKOLLEN

Använd Strategikollen för att uppskatta nivån på din organisations strategiska inköpsarbete. Du kan jämföra med vad andra har svarat och få tips på hur ni kan arbeta vidare.