Resultat inriktningsmål 3

Här presenterar vi resultatet från enkätundersökningen gällande status för nationella upphandlingsstrategin och inriktningsmål 3. Undersökningen genomfördes under november och december 2018 i samarbete med MIND Research. Detta är en uppföljning av den nollmätning som genomfördes år 2016.

Mål 3.PNG

  • Resultatet är bättre än 2016. Det sammanvägda medelvärdet för de frågor som är gemensamma med då är 3,5 medan det var 3,3 vid förra mätningen.
  • Den enskilda fråga som framför allt har ändrats är att arbetet med att företag från andra länder ska kunna lämna anbud har ökat (2,5 mot 2,2).
  • Lägst betyg får den nya frågan vad gäller arbetet för att underlätta för att idéburna organisationer ska kunna delta i upphandlingarna (2,2).

Enkätfrågor och svar från respektive målgrupp

Inom parentes visas jämförelsetal från 2016 års nollmätning. Enhet: Medelvärde (svarsalternativ 1–5). 

Enkätfråga

Kommun

Region

Statliga myndigheter

Bolag

Anser du att er organisation har förtroende för era leverantörer?

3,8

(3,7)

3,9

(4,1)

4,0

(3,9)

4,0

(3,8)

Arbetar ni aktivt för att underlätta för att små leverantörer ska kunna delta i era upphandlingar?

3,9

(3,8)

3,3

(3,6)

3,5

(3,2)

3,7

(3,8)

Anser du att konkurrensen fungerar i er organisations upphandlingar?

3,7

(3,6)

3,9

(3,9)

3,8

(3,7)

3,8

(3,8)

Arbetar ni för att företag från andra länder ska kunna lämna anbud i era upphandlingar?

2,2

(2,0)

2,9

(2,8)

2,7

(2,3)

2,5

(2,4)

Sammanvägning medelvärde mål 3 - En mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens.

3,4

(3,3)

 

3,5

(3,6)

3,5

(3,3)

3,5

(3,5)

Tillagda frågor 2018

Enhet: medelvärden. 

Enkätfråga

Kommun

Region

Statliga myndigheter

Bolag

Arbetar ni för att underlätta för att idéburna organisationer ska kunna delta i era upphandlingar?

2,2

 

3,0 

2,1

 

2,3 

Det är begränsade skillnader mellan grupperna vad gäller i vilken utsträckning man arbetar för att idéburna organisationer ska kunna delta i upphandlingar. Regioner redovisar högre värden men notera det låga bastalet för denna grupp.

Senast uppdaterad: