• NUS_4.jpg

Mål 4 - En rättssäker offentlig upphandling

En väl fungerande offentlig upphandling bygger på att såväl leverantörer som medborgare har tilltro till att rättssäkerheten fungerar.

Målet omfattar ett aktivt arbete med att förebygga korruption och jäv i de offentliga inköpen, att agera med öppenhet och kommunikation för att förhindra onödiga rättsprocesser samt att avtalsuppföljningar i högre utsträckning ska bidra till att säker­ ställa rättssäkerheten.

Nollmätningen visar att en mycket stor andel av de upphandlande myndigheterna har tydliggjort i sina styr­dokument hur arbetet med att motverka jäv och korruption och jäv i upphandling ska bedrivas. Undersökningen visar dock inte hur väl styrdokumenten efterlevs och vad de innehåller.

Grunden för en väl fungerande offentlig upphandling är att både leverantörer och medborgare har tilltro till att rättssäkerheten fungerar. En viktig aspekt att lyfta fram i detta sammanhang är tilltron till de offentliga inköpen. Den kan skadas allvarligt om det finns misstankar om korruption eller jäv – något som i förlängningen kan innebära att leverantörer avstår från att lämna anbud i offentliga upphandlingar.

En åtgärd för att öka rättssäkerheten i offentlig upphandling är att ha en väl fungerande avtalsuppföljning. Genom att en upphandlande myndighet följer upp ingångna avtal uppnås fördelar inom kvalitet och effektivitet. Dessutom medverkar myndigheten till att seriösa leverantörer konkurrerar om offentliga kontrakt.

Uppföljning och kommunikation

Enligt Företagarnas rapport Offentlig upphandling och småföretag – krångla inte bort potentialen finns det stora brister i hur upphandlande myndigheter följer upp för att säkra kvaliteten i de varor/tjänster som levereras. Företagarna menar att detta visar på behovet av att fortsätta arbeta för att utveckla former för ändamålsenlig uppföljning under kontraktstiden.

För att undvika rättsprocesser som bygger på missförstånd kan upp­handlande myndigheter nyttja de möjligheter till kommunikation som finns i alla delar av inköpsprocessen. Av de upphandlingar som annonserades 2015 blev 1 374 överprövade, vilket motsvarade 7,5 procent av alla annonserade upphandlingar. I andelen ingår både överprövningar av upphandlingar och prövningar av avtals giltighet. Andelen upphand­lingar som blir föremål för överpröv­ning varierar något mellan statliga myndigheter, kommun och landsting. Landstingen hade högst andel överprövade upphandlingar 2015. Av de upphandlingar som annonserades av landstingen blev 11,3 procent över­prövade. Kommuner och kommunala bolag fick 7,4 respektive 7,0 procent av sina upphandlingar överprövade. Lägst andel överprövade upphandlingar, 3,3 procent, hade statliga bolag medan motsvarande andel för statliga myndigheter var 7,1 procent.

Generellt är sannolikheten för över­prövning högre ju fler anbudsgivare som deltar i en upphandling. Ett större antal anbudsgivare innebär fler som kan anse sig ha lidit skada av missförhållanden. Ofta finns ett samband mellan upphandlingens storlek, antalet anbud och upphand­lingens komplexitet. Andelen överprövade upphandlingar 2015 ökar från nästan noll vid få anbuds­givare till över 14 procent vid mellan 10 och 19 anbudsgivare. Vid över 30 anbudsgivare överprövas nästan en tredjedel av alla upphandlingar. Upphandlingsmyndigheten vill uppmärksamma att det finns ytterligare aspekter som påverkar rättssäkerheten i offentlig upphand­ling, såsom efterlevnad av regelverk samt kunskap hos dem som tillämpar regelverken. Det här aktualiseras i och med de nya upphandlingslagarna 2017. Utvecklingen på området är intressant att följa och det finns stor potential för en positiv utveckling avseende rättssäkerhet.

Resultat från nollmätning mål 4 (utdrag ur vår rapport Trendens 1 2017)

Klicka på tabellen ovan för att öppna den i större format.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar - mål 4