Resultat inriktningsmål 4

Här presenterar vi resultatet från enkätundersökningen gällande status för nationella upphandlingsstragegin och inriktningsmål 4. Undersökningen genomfördes under november och december 2018 i samarbete med MIND Research. Detta är en uppföljning av den nollmätning som genomfördes år 2016.

Mål 4.PNG

  • Resultatet är i paritet med 2016, något bättre. Medelvärdet för den fråga som är gemensam med då, ”Genomförs avtalsuppföljningar?” är 3,1 medan det var 3,0 vid förra mätningen.
  • Lägst betyg får den nya frågan om den nationella upphandlingsstrategin har påverkat arbetet med avtalsuppföljningar i verksamheten (2,0).

Enkätfrågor och svar från respektive målgrupp. Inom parantes visas jämförelsetal från 2016 års nollmätning. Enhet: medelvärde (svarsalternativ 1-5)

Enkätfråga

Kommun

Region

Statliga Myndigheter

Bolag

Genomförs avtalsuppföljningar?

2,7

(2,7)

3,4

(3,2)

3,1

(3,0)

3,5

(3,3)

Sammanvägt medelvärde av detaljfrågorna

Mål 4. En rättssäker offentlig upphandling.

2,7

(2,7)

3,4

(3,2)

3,1

(3,0)

3,5

(3,3)

 

Tillagda frågor 2018. Enhet: medelvärden.

Enkätfråga

Kommun

Region

Statliga Myndigheter

Bolag

Har den nationella upphandlingsstrategin påverkat ert arbete med avtalsuppföljningen i verksamheten?

1,9

 

2,3

 

2,2

 

2,2 

Använder ni en öppen dialog och kommunikationen inför, under och efter en upphandling för att undvika missförstånd och förebygga onödiga rättsprocesser?

3,3 

 

3,9

 

3,5 

3,7

 

Har den nationella upphandlingsstrategin påverkat hur och i vilken utsträckning ni kommunicerar med leverantörer i samband med upphandling?

2,1 

 

2,3

 

2,2

 

2,0

 

Den nationella upphandlings-strategin har i högst grad påverkat myndigheter och lregioner (lågt bastal) vad gäller avtalsuppföljning och kommunikation med leverantörer.

Senast uppdaterad: