• NUS_5.jpg

Mål 5 - En offentlig upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar

Det finns stora möjligheter att använda offentlig upphandling som ett verktyg för att främja utveckling och innovation. I rollen som aktiv beställare kan den offentliga sektorn bidra till att marknaden utvecklar lösningar på viktiga samhällsutmaningar.

Tidig dialog med potentiella leveran­törer och andra aktörer. Krav på funktion i stället för på specifika lösningar. Innovationsupphandling som en del av verksamhetsutvecklingen. Det är tre åtgärder för att nå goda resultat på innovationsområdet i offentliga upphandlingar.

Innovationsupphandling är ett viktigt verktyg för att möta samhälls­utmaningar och driva på utveckling­ en av nya lösningar som stödjer och utvecklar den offentliga verksam­heten. I nollmätningen är det sammanvägda medelvärdet av skattningen för inriktningsmålet 2,6 på en femgradig skala. Resultaten visar att det för samtliga upphandlande organisationer finns utvecklings­möjligheter när det gäller att främja innovation i samband med offentlig upphandling. Detta är tydligt för framför allt kommuner och statliga myndigheter på total nivå.

Förutsättningarna för att arbeta med innovationsupphandling som verktyg skiljer sig mellan stora och små upphandlande myndigheter samt mellan kommuner, landsting och statliga myndigheter. Utifrån de olika förutsättningarna finns möjligheter för alla upphandlande organisationer att finna vägar till framgång.

Offentliga verksamheter kan vinna på att arbeta tvärfunktionellt. Det sker genom att arbetsgrupper med olika funktioner och från olika verksamheter samarbetar kring frågor som gäller nutida och framtida behov, leverantörsdialog, kravställning samt strategiska beslut kring exempelvis val av upphandlingsför­farande. Genom att olika roller och funktioner samarbetar ökar möjligheterna att stimulera innovationer och därmed bidra till utveckling av verksamheten.

Dialog - en viktig del av inköpsprocessen

Upphandlingsmyndigheten upplever att intresset för utveckling av den offentliga upphandlingen, i form av en öppenhet inför nya lösningar från leverantörsmarknaden, är stort hos målgrupperna. Dock nämns att begreppet innovation kan uppfattas som hämmande. Därför har myndighetens insatser till stora delar fokuserat på att avdramatisera samt bredda synen på, och möjligheterna med, innovationsupphandling. 

Region Skåne, Trafikverket och Karolinska universitetssjukhuset är exempel på organisationer som arbetar strukturerat med innovationsupphandling, samtidigt som de satsar tid och resurser. Det behövs dock mer än tid och resurser. Dessa tre organisationer arbetar långsiktigt och har med stort tålamod drivit igenom en förändring i arbetssätt i flera delar av organisationen.

Beställargrupper driver

Beställargrupper är ett sätt för mindre upphandlande myndigheter att aktivt arbeta med innovationsupp­handling, driva utvecklingen framåt och stimulera innovationer. Sådana grupper kan också vara ett medel för att, i samband med offentlig upp­handling, möta samhälleliga utmaningar som berör många aktörer. Flera statliga myndigheter har engagemang och intresse kring beställargrupper, exempelvis Naturvårdsverket och Energimyndig­heten. Många kommuner och landsting/regioner är intresserade av att ingå i sådana grupper. Under 2017 och 2018 har regeringen gett Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att främja användningen av innovationsupphandling genom att ge stöd till beställargrupper. Syftet är att skapa ett forum för kunskaps­- och erfarenhetsutbyte där styrkan i det gemensamt identifierade behovet bättre kan tas tillvara.

Förståelse och incitament

Det behövs en fortsatt satsning på förståelse för bredden av innovations­begreppet för att fler upphandlande myndigheter ska pröva någon form av innovationsupphandling. Det finns också större förståelse och incitament hos upphandlande myndigheter för att koppla ihop verksamhetsutveckling och innovationsupphandling.

Politiska beslutsfattare och högre tjänstemän i de upphandlande myndigheterna behöver nås för att visa på möjligheterna med innova­tionsupphandling och användning av tidig dialog; inom organisationen och i kontakter med marknaden.

Under 2017 har Upphandlingsmyndigheten tillsammans med Vinnova, Naturvårdsverket, Boverket och Energimyndigheten i uppdrag att utveckla processer och kriterier för upphandling av innovationer baserade på spetsteknik. I uppdraget ingår att samla och sprida erfarenheter av att upphandla transformativa lösningar.

Resultat från nollmätning mål 5 (utdrag ur vår rapport Trendens 1 2017)


Klicka på tabellen ovan för att öppna den i större format.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar - mål 5