• NUS_6.jpg

Mål 6 - En miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling

Miljöhänsyn i offentlig upphandling behöver öka i hela den offentliga sektorn. På så sätt fortsätter Sverige att vara ett föredöme inom detta område.

Regeringens mål är att öka använd­ningen av miljökriterier, att använda inköp som ett strategiskt verktyg för att nå miljömål och att ställa djur­skyddskrav vid upphandling av livsmedel och måltidstjänster.

Sverige har lång erfarenhet av att ställa miljökrav vid upphandling, men trots den höga självskattningen i nollmätningen finns det mycket kvar att göra. En möjlighet är att på ett tidigt stadium integrera miljö­- och hållbarhetsarbetet i inköpsprocessen. Ju tidigare i processen miljöaspekter vägs in i inköpsarbetet, desto större möjlighet att få resultat.

Det finns en koppling till både inriktningsmål tre och fem: Innovativa gröna lösningar kan finnas hos små och medelstora företag och det gäller att hitta sätt att attrahera dessa företag att delta i den offentliga affären. Därför är det strategiska inköpsarbetet med inriktning på helhetssyn, långsiktighet och förändring kopplat till leverantörsmarknaderna viktigt.

I Upphandlingsmyndighetens löpande arbete med att förvalta och utveckla hållbarhetskriterier genom­förs analyser av förfrågningsunderlag. Syftet är att ta reda på vilka krav som används och i vilken omfattning det sker. På livsmedelsområdet har 36 slumpmässigt utvalda förfrågnings­underlag som annonserades under 2015 granskats. Resultatet är att 89 procent ställt krav på ekologiska livsmedel och 72 procent på djurskyddskrav.

Livscykelperspektiv

I detta sammanhang är det viktigt att se utvecklingspotentialen i avtals­uppföljning. Genom att kontrollera att leverantörerna efterlever kraven säkerställs miljövinsterna. Uppfölj­ningen bör även omfatta en intern utvärdering om hur effektiva kraven är ur miljösynpunkt och vilka lärdomar som kan dras inför nästa upphandling. Detta område kan utvecklas hos många upphandlande myndigheter och är en förutsättning för att hållbar upphandling ska bidra till minskad miljöpåverkan.

Ett modernt miljö-­ och hållbarhets­arbete förutsätter att organisationen har ett livscykelperspektiv. I en produkts livscykel räknas allt från utvinning av råmaterial och förädling till tillverkning, användning och skrotning/återvinning. Ett utökat livscykelperspektiv är en av föränd­ringarna som infördes i den nya versionen av miljöledningsstandarden ISO 14001. För en upphandlande organisation, som arbetar med miljö­ledning enligt ISO 14001, innebär det nya utmaningar för upphandlings­verksamheten eftersom standarden ställer högre krav på att kunna visa att upphandlingarna leder till minskad miljöpåverkan. Framtida utvärderingar av hållbar upphandling behöver utvecklas för att kunna mäta i vilken mån upphandlingarna har haft en effekt i form av minskad miljö­ påverkan ur ett livscykelperspektiv.

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är en aktuell fråga, liksom den offentliga verk­samhetens
betydelse för samhällets övergång till en cirkulär ekonomi. Med cirkulär ekonomi avses att återanvända och återvinna material och produkter samt en ökad konsum­tion av tjänster och funktioner istället för produkter. Det här ska leda till en minskad mängd avfall och mer effektiv användning av ändliga resurser. EU:s paket för cirkulär ekonomi pekar på att offentlig upphandling spelar en viktig roll i omställningen till en cirkulär ekonomi. Förutsättningen är att de upphandlande organisationerna är öppna för innovativa lösningar.

Nollmätningen visar att statliga myndigheter i mindre utsträckning än kommuner och landsting använder sig av Upphandlingsmyndighetens kriterier. Det kan bland annat bero på att områden där statliga myndigheter gör upphandlingar, exempelvis inom infrastruktur, inte omfattas av Upphandlingsmyndighetens kriterier. Att använda Kammarkollegiets statliga ramavtal är ett sätt att säkerställa att miljökrav ställs på de varor och tjänster som köps in. I många fall finns möjligheter att ställa ytterligare miljökrav vid en förnyad konkurrensutsättning.

Resultat från nollmätning mål 6 (utdrag ur vår rapport Trendens 1 2017)


Klicka på tabellen ovan för att öppna den i större format.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar - mål 6