Resultat inriktningsmål 6

Här presenterar vi resultatet från enkätundersökningen gällande status för nationella upphandlingsstrategin och inriktningsmål 6. Undersökningen genomfördes under november och december 2018 i samarbete med MIND Research. Detta är en uppföljning av den nollmätning som genomfördes år 2016.

Mål 6.PNG

  • Resultatet är i paritet med 2016, något bättre. Det sammanvägda medelvärdet för de frågor som är gemensamma med då är 3,7 medan det var 3,6 vid förra mätningen.
  • Den enskilda fråga som framför allt har ändrats är att organisationen i högre grad ställer miljökrav i upphandlingar (3.8 mot 3,6).
  • Lägst betyg får den nya frågan vad gäller om den nationella upphandlingsstrategin påverkat organisationens arbete med att ställa miljökrav och djurskyddskrav i upphandling (2,2).

Enkätfrågor och svar från respektive målgrupp

Inom parantes visas jämförelsetal från 2016 års nollmätning. Enhet: medelvärde (totalt antal svarande)

Enkätfråga

Kommun

Region

Statliga myndigheter

Bolag

Ställer er organisation miljökrav i upphandlingar?

3,8

(3,7)

4,2

(4,5)

3,7

(3,2)

3,8

(3,9)

Ställer er organisation miljökrav enligt Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier?

3,5

(3,5)

4,0

(4,1)

3,1

(2,4)

2,8

(3,1)

Ställer er organisation krav på djurskydd enligt Upphandlingsmyndighetens

hållbarhetskriterier?

4,4

(4,2)

4,4

(4,7)

2,8

(2,1)

3,1

(4,0)

Sammanvägning mål 6 - En miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling

3,9

(3,8)

4,2

(4,4)

3,2

(2,6)

3,2

(3,7)

Tillagda frågor 2018

Enhet: medelvärde samt procent.

Enkätfråga

Kommun

Region

Statliga myndigheter

Bolag

Har den nationella upphandlingsstrategin påverkat er organisations arbete med att ställa miljökrav och djurskyddskrav i upphandling?

2,5 (medelvärde)

3,0 (medelvärde)

2,2 (medelvärde)

1,9 (medelvärde)

Använder er organisation upphandling som ett strategiskt verktyg för att nå de nationella miljökvalitetsmålen eller de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030?

2,5 (medelvärde)

3,8 (medelvärde)

2,3 (medelvärde)

2,6 (medelvärde)

Följer er organisation upp de miljökrav ni ställt i era upphandlingar?

2,7 (medelvärde)

3,2 (medelvärde)

2,8 (medelvärde)

3,4 (medelvärde)

Beaktar er organisation livscykelperspektivet när ni ställer miljökrav i upphandling?

 

2,4 (medelvärde)

3,1 (medelvärde)

2,4 (medelvärde)

2,9 (medelvärde)

Upphandlar er organisation livsmedel eller kost? Andel Ja

 

82 %

78 %

 

16 %

9 %

Regionerna redovisar generellt högre medelvärden vad gäller en miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling men notera det låga bastalet. Bolagen redovisar i högre medelvärde än övriga vad gäller uppföljning av de miljökrav man ställt i upphandlingar.

Senast uppdaterad: