Steg 1. Definiera organisationens mål

Arbetet i detta steg fokuserar på framtagande av en policy där den upphandlande myndighetens övergripande mål bör definieras. Informationen vänder sig främst till förtroendevalda, förvaltningschefer eller motsvarande.

Ta fram övergripande mål för organisationen

Det första steget är att ni tar fram och formulerar mål för hela organisationen och dess verksamheter. Mål är viktiga för organisationen eftersom de ska driva, motivera och inspirera. Målen ska vara relevanta och väl anpassade till organisationens kärnverksamhet så att organisationen vill följa upp dem.

En vanlig utmaning för organisationer inom offentlig sektor är komplexa och vaga mål, liksom prioritering av många olika hänsyn på en och samma gång . Mål med dessa premisser kan vara svåra att uppfylla och riskerar att inte ge tillräckligt med vägledning för olika beslutsfattare. Det är därför viktigt att de övergripande organisatoriska målen omvandlas till tydliga och praktiskt genomförbara mål och aktiviteter som tjänstemannaorganisationen kan implementera i verksamheten.

Besluta om målen

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige eller motsvarande besluta om övergripande mål för hela organisationen. De övergripande målen beskriver vad den upphandlande myndigheten ska uppnå, och när dessa mål ska vara uppnådda.

De övergripande målen bör vara generellt formulerade och inte kopplade direkt till exempelvis inköp. I målen uttrycks den upphandlande myndighetens inriktning utöver vad som stadgas i lag och förordning och de utgör en grund för prioritering av resurser. Målens karaktär bör vara sådana att de normalt inte behöver revideras under mandatperioden.

Exempel på övergripande mål

Övergripande mål bör finnas för hela organisationens verksamhetsområde. Följande är exempel på övergripande mål:

  • Kommunens/regionens tillväxt ska genomföras med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet om visionen om 180 000 medborgare har uppnåtts år 2050.
  • Fler bostäder och attraktiva boendemiljöer med god kommunal service i livets alla skeden ska finnas i hela kommunen.
  • Arbetsmarknaden ska vara stark med växande företag.
  • Tillväxten ska vara stark och balanserad och skattepengarna ska ge maximalt värde.
  • Tillgängligheten och kvaliteten ska förbättras i hälso- och sjukvården.
  • Mångfalden och integrationen ska öka.

Målen kan även vara övergripande för samtliga nämnder inom kommunen eller landstinget. Exempel på̊ sådana mål, är mål för mångfald och integration. De nämnder som har ansvar för ett visst område kan också ha till uppgift att formulera mål för verksamheten. Det är sedan fullmäktiges uppgift att besluta om mål och riktlinjer för hela organisationen.

De övergripande målen bryts ner och preciseras genom nämndmål, till exempel i den kommunala verksamheten. Nämndmålen beskriver dels vad nämnden ska uppnå för att nå de övergripande målen, dels när det ska vara genomfört. Nämndmålen ska på samma sätt som de övergripande målen vara mätbara och tidsatta.

Syftet med målen

Målen används dels för att verksamheterna inom den upphandlande myndigheten ska veta vad som förväntas av dem, dels för att det ska gå att utvärdera resultaten av verksamheternas arbete. Detta kräver att målen är möjliga att bryta ner i delmål som kan anpassas till olika verksamheter inom organisationen. Oavsett vilka mål som tas fram och behövs för en upphandlande myndighet och dess verksamheter, bör ni alltid beakta att målen ska kunna mätas och följas upp.

Om målet exempelvis är ”att etablera och utveckla samverkan med regionens övriga kommuner”, räcker det i vissa fall med att den upphandlande myndigheten deltagit i några gemensamma aktiviteter för att målet ska vara uppfyllt. Målet att ”underlätta för små och medelstora företag för att skapa flera arbetstillfällen” är ett mål som kan vara svårare att utvärdera, då flera parter är berörda samt att det bör finnas en nulägesbeskrivning för att kunna mäta måluppfyllelsen.

Senast uppdaterad:

Relaterad information