Identifiera samhälleliga mål

I framtagandet av de övergripande målen överväger ni vilka samhälleliga mål som kan vara aktuella att ta hänsyn till. Ni anpassar sedan de aktuella målen till organisationens förutsättningar.

Det finns flera samhälleliga mål på nationell nivå som kan kopplas till offentlig upphandling. Identifiera vilka samhälleliga mål som är aktuella för er organisation. För att kunna lägga in målen i era styrdokument behöver ni sedan bryta ner och anpassa målen till er specifika verksamhet.

För den offentliga upphandlingen i Sverige är följande områden speciellt utpekade som viktiga:

  • miljöhänsyn
  • sociala hänsyn
  • innovationer
  • att underlätta för små och medelstora företag (SME)
  • sund marknad och effektiv konkurrens.

De områden som organisationen väljer att prioritera blir underlag till de verksamhetsmål som tas fram. Verksamhetsmålen kan sedan specificeras i strategier, riktlinjer och handlingsplaner.

Hållbarhet – Miljö- och sociala hänsyn

Upphandlande myndigheter kan bidra till en hållbar utveckling genom att använda sin köpkraft till att ta miljö- och sociala hänsyn vid upphandling av varor och tjänster. Genom att ställa hållbarhetskrav kan den upphandlande myndigheten bland annat minska sin miljöpåverkan och bidra till att de personer som arbetar med att utföra offentliga kontrakt har sunda arbetsvillkor och sund arbetsmiljö.

Det är viktigt att ni identifierar vilka områden inom hållbarhet som är strategiskt viktiga för organisationen. Det kan exempelvis handla om områden där inköpen har en stor miljöpåverkan, stora sociala risker eller där inköpen uppgår till stora volymer.

Läs mer om hur ni kan arbeta med hållbar upphandling

Innovation

Ibland uppstår ett behov av inköp av varor, tjänster och byggentreprenader som inte kan mötas av marknaden på ett ändamålsenligt sätt: lösningar är inte tillräckligt effektiva, har för låg kvalitet, är för dyra, eller saknas helt. I sådana fall finns anledning att uppmuntra till innovation i en upphandling.

Innovationsupphandling kan medföra en högre effektivitet och kvalitet i den offentliga verksamheten samtidigt som de offentliga tjänsterna ger ökad nytt för medborgarna.

Läs mer om hur ni kan arbeta med innovationsupphandling

Små och medelstora företag

Inom många områden finns det ett begränsat antal företag som svarar för en stor eller dominerande del av det totala utbudet på marknaden. Därför är det viktigt att offentliga beställare tar hänsyn till marknadens konkurrensförhållanden vid upphandling, inte minst vid utformandet av upphandlingsdokument. På så vis ökar förutsättningarna för fler små och medelstora företag att delta i upphandlingar.

Ett ökat deltagande av små och medelstora företag i offentliga upphandlingar leder ofta till fler anbud och därmed bättre möjligheter för den upphandlande myndigheten att dra nytta av den befintliga konkurrensen på marknaden. Det gynnar i regel både upphandlande myndigheter och företagen.

Läs mer om hur ni kan arbeta för att inkludera små och medelstora företag

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Plantagen.jpg

Miljö- och sociala hänsyn

Ställ hållbarhetskrav i din upphandling och bidra till en hållbar framtid.