Ta fram relevanta styrdokument

Den upphandlande myndighetens styrdokument speglar och bryter ned de övergripande mål som finns för organisationen. De kan struktureras och benämnas på olika sätt i olika organisationer beroende på er styrmodell.

Det finns olika typer av styrdokument. Det finns styrdokument som är mer långsiktiga och reglerar hur organisationen arbetar, det vill säga rutiner och regler. Det finns även styrdokument som reglerar vad organisationen ska uppnå och vilka förutsättningar som ges för att prioritera, det vill säga budget, verksamhetsplanering och strategier.

Förhållningssätt och färdriktning

Generellt kan styrdokumenten delas upp mellan dokument som beskriver färdriktning respektive förhållningssätt. Färdriktning lyfter upp verksamhetens vision, mål och policy på en övergripande nivå.

Förhållningssätt beskriver hur målen ska nås med tydliga riktlinjer, regler och aktiviteter. Här tydliggörs vilka verktyg och metoder som kan eller ska användas. Förhållningssättet beskriver på en mer detaljerad nivå hur medarbetarna ska agera i sitt arbete.

Färdriktning: vision, program och policy. Förhållningssätt: planer, riktlinjer och regler.

Inköpspolicy, upphandlingspolicy, strategi och riktlinjer

Det är vanligt att upphandlande myndigheter använder sig av en inköps- och/eller upphandlingspolicy för att styra hur inköp ska fungera i organisationen. Inköpspolicyn bör utgå från organisations- och verksamhetsmålen. Här har vi för enkelhetens skull valt att genomgående använda ”inköpspolicy” som ett gemensamt begrepp för både upphandlings- och inköpspolicy.

Inköpspolicyn beskriver på en övergripande nivå vision och mål för inköpsverksamheten. Den beskriver även hur inköp ska bidra till att uppnå organisationens övergripande mål. En inköpsstrategi och riktlinjer kan vara ett komplement till policyn och tydliggör för medarbetarna hur de ska agera i sitt arbete. Riktlinjer är mer konkreta än vad inköpsstrategin är.

Senast uppdaterad:

Relaterad information